mardi 6 septembre 2016

PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Việc đề cử giải nhân quyền cho TS Nguyễn Quang A là chính xác