mardi 15 novembre 2016

Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng : “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”
Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng : “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta”