samedi 18 février 2017

Giới cầm quyền cộng sản tiếp tục xiết chăt kiểm soát hoạt động tín ngưỡng, tôn giao


Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi trả lòi phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành Năm 2016, giới cầm quyền cộng sản Việt Nam tiệp tục gia tăng đàn áp các hoạt động đồi nhân quyền, đồi tự do tín ngướng tôn giao bưng cách đưa ra các văn bản luật pháp mới hoắc sửa đôi theo  hương xiết chặt quản lý. Vê biên pháp hành chính hành đọng khủng bố, đàn áp dười nhiều hình thức khác nhau khiên dư luận trong và ngoài nươc lo ngại và kihj liewtj phản đối.


Từ thành phố Huế, Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi đã lên tiếng tố  cáo giới bạo quyền công sản tiệp tục tămg  cương các biên pháp xiêt chat và đàn áp tự do tín ngương, tôn giáo qua  cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau - Mòi quí vị cùng nghe