jeudi 2 février 2017

Việt Nam bên miệng vực sụp đổ ngân sách quốc gia


Nhà báo Phạm Chí Dũng trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành


Related image
Hinnhf minh họa Internet
 Kinh tế Việt Nam phát triển theo định hướng xã hội chủ nghia do đ ảng cộng sản độc quyền cai tri đang ngày cang sa sút nghiêm trong. Nơ công, nợ xấu tăng vượt mức cho phép. Mói đây tai hội nghị tàì chính toàn quốc, ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải thừa  nhận Việt Nam đang ở bên  miêng  vực suy sụp ngân sách quốc gia.


Từ Sai Gòn,nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về vấn đề này.
Nội dung như sau – Mỏi quí vịn cùng nghe