lundi 17 juillet 2017

Tự thân vận động, tự diễn biến như " đêm trước đổi mới-1986"((* )
Thế giới và cuộc sống quanh ta không đứng yên, không cố định, không bất biến, mà ngược lại nó phải vận động, biến đổi liên tục, phát triển không ngừng. . Vận động là phương thức tồn tại của mọi sự vật và hiện tượng . "Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông" (Heraclitus ). Đổi mới tư duy, động não sáng tạo, tìm ý tưởng mới, giải pháp mới là nhu cầu sống theo lẽ tư nhiên " tôi suy nghĩ, tôi tồn tại " (Descartes). Tự diễn biến, tự chuyển hóa cũng là một sự vận động, do vậy, nó cũng là tất yếu khách quan. Ba mươi năm qua, Đảng CSVN đã chủ trương đổi mới. Hiện tại cũng đang chủ trương phải tiếp tục đổi mới, mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn. Chủ trương đó là đúng, rất đúng, không có gì phải bàn cãi. Trong quá trình thực hiện đổi mới, ta đã độc lập tư duy, tự mình nghĩ ra việc này, việc khác và cũng tự mình tổ chức thực hiện để thay đổi…

… Cuộc sống biến đổi liên tục, không đổi mới thì tất yếu sẽ tha hóa. Sự bảo thủ và trì trệ giam cầm cuộc sống, kìm hãm nó, trong khi cuộc sống nhất thiết không chịu đứng yên, phải vùng vẫy để thoát ra, vậy là mâu thuẩn và xung đột, mà rồi trước sau gì cũng phải mở lối đi cho cuộc sống tiến lên. Tốt nhất là nên chủ động đổi mới sớm, không để bị động. Không thể khác được. Không chống lại quy luật được. Bản thân việc tự đổi mới cũng là tự diễn biến, tự chuyển hóa,  như " đêm trước đổi mới-1986" đó thôi.

Vũ Ngọc Hoàng( Cựu Phó ban TGTW ĐCS VN )

(* ) Theo tạp chí TUYÊN GIÁO TW số tháng 6.2017