mercredi 6 décembre 2017

Cô sinh viên trẻ thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo đảng CS, Chính phủ, Quốc hộiCô sinh viên trẻ thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo đảng CS, Chính phủ, Quốc hội