Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Tập Đoàn Nhà nước


Trương Tuần

CHẮT BÓP ĐƯỢC TÝ SỮA

NUÔI SẠCH MẤY ÔNG NÀY

AI ĐẺ RA THẾ NHỈ
THỜI TA HAY THỜI TÂY ?

http://trannhuong.net/tin-tuc-53105/biem-hoa.vhtm