mercredi 1 mars 2017

Giữa tuần cùng vui với Trương Tuần: HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG NƯỚC TA


Xem tranh Trương Tuần lại nhớ đến Hội đồng Lý luận Trung ương! (Dân Quyền)Hội đồng Giải thưởng nước ta

Quả là thông tuệ quả là công minh

Trương Tuần