18 mars 2017

Cuối tuần vui với Trương Tuần: CỤ CHO TÔI HỎI


- Cụ ơi, tôi đọc tin trên Dantri thấy Thủ tướng nói thế này: “cán bộ với dân là một”, không để có tình trạng cường hào, lý trưởng mới ở nông thôn. 
Cụ thông tuệ tôi hỏi một câu.

- Hỏi mấy câu cũng miễn phí luôn.

- Ngày xưa anh em mình đi diệt bọn địa chủ cường hào gian ác, trốc tân gốc, bốc tận rễ tiệt nọc rồi, sao bây giờ lý trưởng cường hào mọc ở đâu ra, cụ giải thích hộ.


- Thủ tướng nói là chuẩn, không ít nơi có hiện tượng đó.

- Thật như thế hả cụ nhưng nó mọc ở đâu ra chứ ?

- Cụ hỏi thế bố ai trả lời được. Toàn hỏi xóc họng nhau. Cụ phải hỏi chỗ làm nó mọc ra chứ sao hỏi tôi.

- Gớm mới đầu xuân mà nổi nóng thế.

- Đang nóng tính đây, có cho vại bia giải nhiệt không thì bẩu.

- Vâng có ngay, ta đến hàng mụ Y Ban béo làm một chầu, lòng và khấu đuôi của mụ ấy ngon hết chê...

- Thì VƯỠN....