23 novembre 2015

Sử Việt – Sử Đảng Bên khinh – Bên trọng

Ảnh: Thí sinh thi Sử, một mình một hội đồng thi!
Sử Việt – Sử Đảng  
Bên khinh – Bên trọng

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu tra lời phỏng vấn 
của nhà báo Trần Quang Thành

Bộ Giáo dục- Đào tạo chủ trương tích hợp môn Lịch sử chung với 2 môn khác thành môn học “Công dân và Tổ quốc”.Dự đnh này  đang bị dư luận xã hội, đặc biệt là các nhà khoa học quan tâm đến sự nghiệp giáo dục không tán thành và cho rắng rằng làm như vậy thì “Thực chất là xoá bỏ môn Lịch sử trong nền giáo dục phổ thông” , đây “là một việc làm không đúng, cần phải kiên quyết loại bỏ.

Nhưng kinh nghiệm lại  cho thấy trong cơ chế vận hành hiện nay những ý kiến “trái chiều” dù có tình có lý rõ ràng, dù có lợi cho dân cho nước cũng không được xem trọng khi “Trên” đã quyết định, khi đã là chủ trương lớn của Đảng Công sản Việt Nam
Sử Việt – Sử Đảng ; Bên khinh – Bên trọng. Đó là nỗi bức xúc cua Tiến sĩ Hà Sĩ Phu về chủ trương cuả Bộ Giáo dục và Đàò tạo tích hợp môn Lịch sử chung với 2 môn khác thành môn học “Công dân và Tổ quốc”
Trước vận nước lâm nguy, đúng lúc phải tăng cường Sử Việt để sống lại tinh thần Thoát Trung, và sửa những sai lầm của giai đoạn Sử Đảng đã giúp Đại Hán cơ hội trở lại thì giới cầm quyền Việt Nam đã khéo léo làm toàn những điều ngược lại: lấy cớ “giảm tải cho học sinh” để giảm dần Sử Việt truyền thống, đồng thời tăng cường môn Sử Đảng bằng mọi phương tiện, thử hỏi như vậy thì có lợi cho giặc hay có lợi cho dân tộc ta?
Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện.
Nội dung như sau – Mới quí vị cùng nghe