24 février 2022

LỜI QUAN LỚN: “...”

1.
”Ăn…không từ một thứ gì”
”Bầy sâu” cạp đất khu đì “của dân”.
”Bộ phận không nhỏ” lần quần.
Thượng tầng Lê Mác, hạ tầng Hán Mao.

2.
”Nội xâm” chính thị “cướp ngày”.
Cướp bao “nguồn sống”, cướp dài “sức dân”.
Cướp quyền “ăn nói phân trần”.
Cướp nền “văn hóa văn nhân Lạc Hồng”.

3
.
”Lò thiêu tham nhũng phừng phừng”
”Chống lưng giữ ghế”, quan từng lo xa.
Dại gì “tự phê bình”ra.
”Bầy đàn” tham nhũng, quan là “chủ nô”.

4.
”Không thay bản chất…dù sai”.
”Vật chứng”, dao thớt mua ngoài chợ hoa.
Ủy viên ra đứng trước tòa,
Xin Đảng cho phép “làm ma tại nhà”.
 

5.
Do đâu, “nhạt Đảng khô Đoàn”,
”rời xa chính trị”,”xói mòn niềm tin” ?
Khắp nơi “diễn biến hòa bình”,
Đồng Tâm kháng chiến, Ba Đình yên sao ?  

 

Thảo Điền, 2022
Đoàn Thuận