jeudi 13 avril 2017

Một năm thảm họa Formosa bộc lộ nhà nước công sản của dân hay phản bội dân?!

Nhà văn Võ Thị Hảo trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành


Biểu tình trước trụ sở Formosa 2/10/2016 - Anh Intdernet

Thảm họa Formosa xây ra đã môt năm có lẻ. . Môi trường biển miền Trung vẫn vô vong sau thảm họa. Cuôc sống của hàng chuc triệu người dân trong vùng đăc biệt là ngư dân vẫn đang khốn đô trăm bề.

Suôt một năm qua họ liên tuc biểu tình yêu cẩu khới kiên Focrmosa, yêu cầu môi trường đươc bảo vệ trong sạch, đươc bối thường thỏa đáng những thiêt hại do Formosa gay nên. Thay vì lắng nghe dân, bào vệ  quyên lơi hơp pháp của đân, giói cầm quyền công sản  đã huy động lưc lương công an, quân đội đàn áp dân và bảo vê Formosa

Nhà văn Võ Thi Hảo đã có cuôc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề “Một năm thảm họa Formosa bộc lộ nhà nước công sản của dân hay phản bội dân?!

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe