19 décembre 2014

70 NĂM QUÂN ĐỘI - MẤY MƯƠI NĂM SỢ TẦU ?

 
 

Phạm Trần
 

Ðảng Cộng sản Việt Nam ðang lên cơn sốt về chuyện phải kiên ðịnh Chủ nghĩa lỗi thời Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh ðể bảo vệ Ðảng cầm quyền, nhưng lại coi nhẹ hành ðộng ðang ngày ðêm chiếm biển ðảo Việt Nam của Trung Cộng ở Biển Ðông.

Chuyện này ðược thể hiện rõ nét qua hành ðộng phối hợp giữa hai Bộ Công an và Quốc phòng vào dịp tổ chức các cuộc thảo luận về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chống lại ý kiến Quân đội đứng ngoài chính trị nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân (22/12/1944 – 22/12/2014).


BẢO VỆ MÁC ĐỂ LÙI TIẾP ?

“Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, ðường lối, Ðiều lệ, nguyên tắc tổ chức của ðảng; bảo vệ tổ chức Ðảng, bảo vệ cán bộ, ðảng viên, nhằm làm cho Ðảng CSVN thực sự là một ðảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho ðạo ðức, trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc Việt Nam. Bảo vệ chính trị nội bộ là bộ phận của công tác xây dựng Ðảng, là quy luật trong quá trình tồn tại và phát triển của Ðảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, quan hệ ðến sự sống còn của Ðảng và của chế ðộ.” (Trích Tạp chí Xây dựng đảng (XDĐ) năm 2010)


 
Ðó là mục tiêu của chiến dịch học tập ðể xây dựng ðảng ðược thi hành ở Việt Nam từ năm 2007, sau khi có Quy ðịnh 57-QÐ/TW, ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng".

Công tác này ðược lập lại vào tháng 12/2014 trên cả nước ðể chuẩn bị tổ chức Ðại hội ðảng lần thứ XII diễn ra vào ðầu năm 2016. Nhưng tại sao phải làm quyết liệt hơn vào thời ðiểm này ? Những việc xẩy ra ðã chứng minh đảng đã mất ðịnh hướng khi thấy một số không nhỏ cán bộ, ðảng viên tiếp tục suy thoái ðạo ðức, coi thường kỷ luật ðảng và không còn mặn mà với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh nữa. Từ năm 2010, cán bộ tuyên truyền ðã viết trên báo Xây dựng đảng rằng : “
Bên cạnh những kết quả ðạt ðược, công tác bảo vệ chính trị nội bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền phổ biến các quy ðịnh về công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn hạn chế, một số cấp ủy ðảng chưa hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, một số cán bộ còn thiếu gương mẫu trong chấp hành các chủ trương, nghị quyết của ðảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm ðến mức phải xử lý kỷ luật.

Vẫn còn tình trạng ðảng viên ði nước ngoài không báo cáo với tổ chức; phát hiện có vấn ðề về chính trị hiện nay của cán bộ, ðảng viên nhưng không báo cáo….”


Sau đó, trong Diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương lần 9 ngày 14/05/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn phải nhắc nhở cấp lãnh đạo: “Cần phân tích, ðánh giá ðúng thực trạng và ðề ra các giải pháp cụ thể ðể tiếp tục xây dựng Ðảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng chống sự suy thoái, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; công tác bảo vệ chính trị nội bộ…"

Ba tháng sau, ngày 18/08/2014, Bộ Chính trị lại bổ sung với Chỉ thị số 39-CT/TW ðể gọi là “ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay." 

Những biện pháp dồn dập này chỉ phản ảnh công tác cần phải làm tốt hơn việc quản lý cán bộ, ngăn chặn quốc nạn tham nhũng và chận ðứng tình trạng đã chán Chủ nghĩa Cộng sản ðến tận cổ trong ðảng viên ðang nẩy sinh những biến chứng báo nguy trước thềm Ðại hội ðảng XII, dự trù ðầu năm 2016.

Do ðó mà chuyện “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” , hay lung lay tư tưởng trong ðảng lại ðược thảo luận tại kỳ Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 22/10/2014, tại Hà Nội, khi Ban Tổ chức Trung ương lại ðem vấn ðề “chính trị nội bộ” ra thảo luận. Theo lời khoe của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa thì : " Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Ðảng, làm thất bại các âm mưu chia rẽ, chống phá nội bộ Ðảng của các thế lực thù ðịch; giữ vững sự ðoàn kết và vai trò lãnh đạo của Đảng, ðưa cách mạng Việt Nam ði từ thắng lợi này, ðến thắng lợi khác."

Nhưng ngay sau ðó ông ta lại : “Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức ðảng, cơ quan, ðơn vị cần tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt những nội dung, quan ðiểm, nhiệm vụ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; từ đó xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quản lý cán bộ, đảng viên; trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu thủ ðoạn của các thế lực thù ðịch; tiếp tục ðẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, ngăn chặn, ðẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ðạo ðức lối sống của cán bộ, ðảng viên; xử lý nghiêm những cán bộ ðảng viên viết, nói và làm trái Cương lĩnh, Ðiều lệ, Nghị quyết của Ðảng, tham ô, tham nhũng, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất ðoàn kết nội bộ...” (Theo Việt Nam Thông tấn xã,VNTTX)

Như vậy có nghĩa từ năm 2007, dưới thời Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh của Khoá ðảng X, khi Quy định về "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" của Bộ Chính trị có hiệu lực thì mọi chuyện vẫn không nhúc nhích, mọi cấp đều ì ra để cho tình trạng "cha chung không ai khóc" tồn tại, hay là không ai bảo ðược ai ?

Do đó không có gì lạ khi ông Tô Huy Rưá lại nhắc nhở : “Các cấp ủy, tổ chức ðảng, cơ quan, ðơn vị rà soát, bổ sung các quy chế, quy ðịnh về công tác tổ chức, cán bộ, ðảng viên..., quy ðịnh chặt chẽ hơn về quy trình xem xét, tuyển chọn, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm cán bộ ðược tuyển chọn ðề bạt, bổ nhiệm nhất thiết phải ðược thẩm ðịnh kỹ về tiêu chuẩn chính trị.”
" Bên cạnh ðó", ông nói tiếp, "cần rà soát, bổ sung các quy chế, quy ðịnh về bảo mật thông tin, tài liệu trong mọi hoạt ðộng của cấp ủy, tổ chức ðảng, cơ quan, ðơn vị; tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên công tác ở nước ngoài, ði công tác nước ngoài, lưu học sinh ở nước ngoài hoặc cán bộ có quan hệ công tác với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên ðối với cấp dưới về việc chấp hành các quy ðịnh bảo vệ chính trị nội bộ.”
Như vậy có phải là một cuộc thanh lọc hàng ngũ, ðiều tra tư tưởng, phân chia thành phần tranh chấp giữa các nhóm lợi ích trong ðảng ðã bắt ðầu một cuộc thư hùng ðể xem phe nào, ðịa phương nào chiếm ða số trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ? Bởi vì khi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa ra lệnh cho “Các cấp ủy, tổ chức Ðảng cần kịp thời triển khai hoàn tất các công việc trên trước khi tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và tổ chức Ðại hội ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XII của Ðảng" không phải là chuyện ngẫu nhiên hay tình cờ trên sân khấu chính trị ở Việt Nam vào thời kỳ tranh tối tranh sáng này.

Ông Rứa còn phân công rành rọt : "Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, ðơn vị tiến hành ðợt rà soát chính trị nội bộ từ nay ðến Ðại hội Ðảng bộ các cấp và Ðại hội XII của Ðảng. Công tác phối hợp giữa cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ Ðảng với các cơ quan chính quyền, tư pháp, các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về an ninh trật tự cần ðược tăng cường; kết hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời ngăn chặn các âm mưu phá hoại nội bộ Ðảng của các thế lực thù ðịch và làm trong sạch về chính trị của ðội ngũ cán bộ, ðảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh ðạo, sức chiến ðấu của tổ chức Ðảng và ðảng viên; khôi phục niềm tin của cán bộ, ðảng viên và nhân dân ðối với Ðảng, bảo ðảm giữ vững ổn ðịnh chính trị, giữ vững vai trò lãnh ðạo của Ðảng ðối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

CÔNG AN VÀO CUỘC
 
Song song với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an cũng tổ chức Hội nghị tại Hà Nội ngày 2/12/2014 ðể thảo luận công tác “bảo vệ chính trị nội bộ”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng khoe: "Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, ða dạng và khó dự báo, tình hình trong nước tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn ðịnh về an ninh, trật tự, lực lượng Công an ðã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Ðảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ ðạo các ban, ngành thực hiện nghiêm túc các quy ðịnh về bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nýớc; ðẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng, khả năng “tự ðề kháng”, “tự bảo vệ” của cán bộ, ðảng viên, chủ ðộng ðấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ðạo ðức, lối sống, “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa", tiêu cực, vi phạm pháp luật." (báo Công an Nhân dân) Trước tình hình tổ chức Đại hội Đảng bộ để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Trần Ðại Quang lưu ý: "Trong công tác bảo ðảm an ninh chính trị nội bộ, phải quán triệt phưõng châm “chủ ðộng phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính", giữ vững bên trong sẽ tạo nên sức mạnh thống nhất của tổ chức, làm cho tổ chức ổn định, vững mạnh. Do vậy, cần nhận thức rõ "giữ vững bên trong" là một nội dung cốt lõi của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của từng cơ quan, tổ chức, khả năng “tự ðề kháng” của từng cán bộ, ðảng viên trước tác ðộng “diễn biến hòa bình" cũng như mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế.”
Trong hai diễn văn của ông Tô Huy Rứa và Bộ trưởng Công an Trần Ðại Quang, những cụm từ “suy thoái tư tưởng chính trị, ðạo ðức, lối sống”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “diễn biến hòa bình" hay cần cảnh giác trước “các âm mưu phá hoại nội bộ Ðảng của các thế lực thù ðịch” đã ðược nói ði nói lại nhiều lần.


Hiện tượng này nói lên ðiều gì, nếu không chỉ để lộ ra những rối ren mất đoàn kết trong đảng, tình trạng mất ðịnh hướng của cán bộ ðảng viên nên phải tự vẽ ra kẻ thù bằng ảo giác ðể hù họa nhau và dọa nạt dân trước Ðại hội ðảng XII. Do ðó, ông Quang mới bảo "giữ vững bên trong","tự bảo vệ" “tự đề kháng” vừa là "mục tiêu, vừa là ðộng lực của công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới."
Ông nói: "
Mọi âm mưu, thủ ðoạn thúc ðẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù ðịch, phản ðộng sẽ bị vô hiệu hóa, nếu nội bộ các cơ quan, tổ chức, ðoàn thể ðoàn kết thống nhất, thực sự trong sạch, vững mạnh.”


Nhưng nội bộ ðảng hiện nay có thống nhất, trong sạch và vững mạnh không ?

Hãy nghe 61 ðàng viên trong ðảng viết trong Thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể ðảng viên ðề ngày 28 tháng 07 năm 2014: “Từ nhiều năm nay, Ðảng Cộng sản Việt Nam (ÐCSVN) dẫn dắt dân tộc ði theo ðường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, ðược coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc ðổi mới gần ba mươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về ðường lối kinh tế nhưng chưa triệt ðể, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế ðộc ðảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Ðường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo ðiều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, ðưa ðất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.”

QUÂN ĐỘI CỦA AI ?

Như thế ðã ðủ chưa mà nhiều Dư luận viên của ðảng và Quân ðội ðã ðua nhau thi thố tài năng chống ý kiến nói Quân đội phải tách ra khỏi đảng để bảo vệ dân chống quân xâm lược Trung Quốc ðang lấn chiếm biển ðảo Việt Nam ở Biển Ðông.

Những bài viết này tập trung vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân ðội Nhân dân (22/12/1944 – 22/12/2014).

Hãy trích ra ðây bài viết “Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội” của Tráng A Lâm ðăng trên báo Quân ðội Nhân dân ngày 15/12/2014 ðể thấy những sai trái trong quan niệm Quân đội phải bảo vệ ai ?

Tác giả viết : "Phủ nhận vai trò lãnh ðạo của Ðảng ðối với quân ðội là một thủ ðoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa" Quân ðội ta của các thế lực thù ðịch. Càng gần ðến dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân ðội nhân dân Việt Nam, thì thủ ðoạn ðó càng rộ lên, với những chiêu trò mới nguy hiểm hơn. Ðiều ðó cần phải lên án, bác bỏ...

Trong xã hội hiện đại, mỗi quốc gia đều có một hay đa đảng lãnh ðạo và quân ðội của quốc gia ðó luôn gắn và phục tùng sự lãnh đạo của đảng chính trị cầm quyền. Vì thế, luận điệu đòi "phi chính trị hóa" quân ðội là sự xuyên tạc, bịa ðặt, hòng mưu ðồ chính trị. Quan ðiểm quân ðội chỉ trung thành với Tổ quốc là phi lý và chưa bao giờ thực tiễn xác nhận. Những gì đã trải qua trên thế giới cho thấy, quân ðội của bất kỳ nước nào, trong quá trình xuất hiện và trưởng thành, cũng luôn là một lực lượng chính trị quan trọng ðược nhà nước, giai cấp cầm quyền quan tâm lãnh đạo, xây dựng.” Lập luận này sai lầm vì Quân đội từ dân mà ra. Nhiệm vụ duy nhất và trên hết của Quân ðội mỗi Quốc gia là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Dân không phải ðể bảo vệ ðảng cầm quyền. Ðảng cầm quyền có thể thay ðổi nhưng Quân ðội của Quốc gia thì mãi mãi là của dân ðể giữ nước, không phải ðể tham vọng quyền bính.

Ở các nước tự do và dân chủ, chính phủ xây dựng và nuôi dưỡng quân ðội là ðể bảo vệ ðộc lập và sự vẹn tòan lãnh thổ và bảo vệ dân. Nếu những kẻ lãnh ðạo ði ngýợc lại quyền lợi của dân hay không bảo vệ ðược lãnh thổ thì quân đội ra tay đứng về phiá dân để áp lực đòi thay ðổi ðể bảo vệ quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc.

Trường hợp Việt Nam Cộng sản thì khác. Ðảng lập ra Quân ðội nhưng lại sử dụng Quân ðội ðể bảo vệ chế ðộ theo ý muốn của kẻ cầm quyền nên Quân đội đã để mình biến thành tay sai cho đảng.

Sự biến thể vai trò quốc phòng của Quân ðội thành kẻ thỏa hiệp bảo vệ chế ðộ cho ðội ngũ lãnh ðạo chưa bao giờ ðược dân bầu ra, hay ðược ủy thác lãnh ðạo Quốc gia là Quân ðội ấy ðã ði ngược lại quyền lợi của dân.

Càng ngụy biện hơn khi ðề cao vai trò lãnh ðạo của ðảng ðối với Quân ðội khi Quân ðội ấy phải phải theo lệnh ðảng ðể bảo vệ cái chủ nghĩa Cộng sản ngọai lai không do dân chọn và ðang làm cho dân nghèo nước mạt thì sự đồng lõa này chỉ hại dân và hại nýớc mà thôi. Tác giả Tráng A Lâm ðã ðưa ra lập luận cho rằng "các thế lực thù ðịch ðang ráo riết ðẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình", hòng xóa bỏ những nước XHCN còn lại và các lực lượng tiến bộ trên thế giới, trong ðó có Việt Nam".

Vì vậy , theo lời người viết, các thế lực này ðã: "Xác định Quân ðội nhân dân (QÐND) Việt Nam là mục tiêu tập trung chống phá; trước mắt là xóa bỏ vai trò lãnh ðạo của Ðảng, “phi chính trị hóa” quân ðội, làm rệu rã tinh thần, mất sức chiến ðấu, tiến tới vô hiệu hóa lực lượng trung thành, chủ lực, nòng cốt bảo vệ Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở Việt Nam.”
Dư luận viên Tráng A Lâm cũng chỉ trích ý kiến muốn "quân ðội trung lập về chính trị, ðứng ngoài những biến ðộng chính trị-xã hội, không chịu sự lãnh ðạo của bất cứ ðảng phái chính trị nào.”

Ông Lâm viết : "Lý tư
ởng chiến ðấu của Quân ðội ta là vì ðộc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Ðó là lý tưởng cao ðẹp không chỉ mang tính cách mạng, khoa học, mà còn thấm ðượm tính nhân văn sâu sắc; không chỉ phản ánh sự vận ðộng, phát triển ðúng quy luật của xã hội Việt Nam ðương ðại, mà còn phản ánh khát vọng thiêng liêng tự giải phóng, giành ðộc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vươn lên làm chủ của các thế hệ người Việt Nam xuyên suốt hành trình lịch sử. Đồng thời, thể hiện tình cảm sâu nặng, trách nhiệm chính trị, đạo ðức cao cả của quân ðội ðối với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân.” Nhưng nếu bảo “Chủ nghĩa Xã hội", hay Cộng sản cũng vậy là lý týởng chiến đấu của Quân đội thì chính cái Quân ðội này ðã đồng lõa với ðảng ðể cướp ði quyền tự quyết của nhân dân.

Lịch sử đã chứng minh nhân dân yêu chuộng hòa bình và nhân bản Việt Nam chưa bao giờ bỏ phiếu hay tán thành việc ðảng CSVN ðem chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản làm nền tảng ðể xây dựng ðất nưýớc.

Chính cái chủ nghĩa sắt máu này ðã cướp ði mạng sống của hàng chục triệu người dân Việt Nam từ năm 1930 ðến nay. Quyết ðịnh sai lầm theo chủ nghĩa Cộng sản là của riêng ông Hồ Chí Minh và của ðảng CSVN.

PHẢI NGHE VÀ LÀM THEO TRUNG HOA ?

Nếu Quân đội còn tiếp tục mơ sảng lấy Chủ nghĩa Cộng sản ðược nói hoa mỹ là Chủ nghĩa Xã hội làm lý tưởng chiến ðấu như  cuộc chiến Việt Nam ðã chứng minh thì không chỉ là thảm kịch của lịch sử mà là thảm họa của dân tộc.

Phải chăng ðó là lý do tại sao trong chuyến thăm Trung Hoa trong 2 ngày 16 và 17/10/2014 của phái ðòan 13 tướng lãnh Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cầm ðầu, phía Viêt Nam ðã thoả thuận với Bộ trưởng Quốc Phòng Trung Hoa Thường Vạn Tòan cùng : "ng cường ðoàn kết giữa hai quân ðội, cung cấp sự bảo ðảm vững chắc cho cũng cố vị thế cầm quyền của Ðảng Cộng sản ở hai nước, bảo vệ sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.”

Tại sao Quân ðội của nhà nước Việt Nam ðộc lập có chủ quyền, không phải là một Tỉnh hay Huyện của Trung Hoa mà phải ðồng ý với Tướng Thường Vạn Tòan để bảo vệ “vị thế cầm quyền của ðảng Cộng sản hai nước" ?

Nói cách khác, nếu Quân ðội Trung Hoa chưa thay ðổi nhiệm vụ bảo vệ tuyệt ðối Ðảng phái cầm quyền, dù phải chống lại ðòi dân chủ hóa chế độ của nhân dân, thì Quân ðội Việt Nam cũng không dám làm trái ý phương Bắc ?
Hèn chi mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đã không dám tổ chức hàng năm ðể tưởng nhớ khỏang 45 ngàn ðồng ðội và ðồng bào ðã gục ngã trong chiến tranh chống quân Tầu xâm lược ở biên giới từ năm 1979 ðến 1989.

Bộ Quốc phòng và Chính phủ Việt Nam cũng ngăn chặn mọi hình thức tổ chức ở tầm mức Quốc gia để ghi công 64 chiến sỹ Hải quân đã hy sinh trong cuộc chiến quân Trung Cộng xâm lược Trường Sa tháng 3/1988. Họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ công lao bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của 74 chiến sỹ của Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình khi chống quân Trung Cộng xâm lăng chiếm Hòang Sa tháng 01 năm 1974. Và Quân ðội này, đến cuối năm 2014 cũng không dám có phản ứng, dù chỉ tối thiểu, trước việc Trung Cộng mở rộng, xây dựng và thiết lập các căn cứ quân sự, sân bay, bến cảng trên 8 ðảo và ðá, ðặc biệt tại hai ðảo chiến lược Gạc Ma và Chữ Thập, mà Trung Cộng ðã chiếm bất hợp pháp ở Trường Sa năm 1988.
 
LÃNH ĐẠO SAI LẦM

Vậy mà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà nguyên Ðại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhận xét có tư tưởng thân Trung Hoa, vẫn có thể tiếp tục sai lầm trong bài viếtSự lãnh ðạo của Ðảng là nhân tố quyết ðịnh phát triển Quân ðội", do Thông tấn xã Việt Nam phổ biến ngày 18/12/2014 ðể kỷ niệm ngày thành lập Quân ðội Nhân dân (22/12)

Ông Trọng ca ngợi sai lầm rằng Quân đội Nhân dân : “Đã chủ ðộng tham mưu cho Ðảng, Nhà nuớc hoạch ðịnh ðường lối, chiến lược quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đánh giá, dự báo, xử lý đúng đắn các tình huống, không ðể bị ðộng, bất ngờ, nhất là trong ðấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển, bảo vệ vững chắc ðộc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc."

Nếu nhìn vào thực trạng ở Hòang Sa và Trường Sa thì Quân ðội Nhân dân chưa có bất cứ hành ðộng cụ thể nào ðể chận ðứng các hoạt ðộng bành trướng lãnh thổ và chủ quyền biển của Bắc Kinh, nói chi ðến giấc mơ chiếm lại Hoàng Sa và 8 ðảo và bãi ðá ở Trường Sa ?

Ông Trọng còn bảo : "Chỉ có Ðảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác. Nhà nước quản lý quân đội thống nhất chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, ðặt dưới sự lãnh ðạo của Ðảng và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Vì vậy, tăng cường sự quản lý của Nhà nýớc ðối với quân ðội ðặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt đối với quân đội."

Nói như thế liệu ông Trọng có quá tham lam không và quên rằng Quân ðội là của dân, do dân mà có và vì dân mà chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc trên hết, không phải là ðội quân riêng của ðảng cầm quyền và chỉ biết phục vụ quyền lợi của Lãnh đạo, thay vì của dân ?

Hơn nữa khi ông Trọng nói “Sự lãnh ðạo quân ðội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác" là ông Trọng đã tiếm quyền của dân là người chủ của ðất nước. Ðảng CSVN, hay bất cứ phe nhóm nào không có quyền và không ai cho phép coi nước Việt Nam là của riêng mình bởi vì Ðảng chỉ có trên 3 triệu ðảng viên, trong tổng số hơn 90 triệu dân.

Nguyên lý cơ bản là thiểu số phải phục tùng ða số, không có chuyện ngược lại. Ông Nguyễn Phú Trọng ðã lợi dụng ðộc tài cầm quyền ðể dùng Quân ðội bảo vệ quyền lợi của ðảng mà ông mạo nhận là quyền lợi của cả dân tộc.

Càng sai lầm trong bài viết là khi Tổng Bí thư ðã nhân danh ðảng duy nhất cầm quyền ðể dùng Quân ðội chống lại nhu cầu và ðòi hỏi dân chủ tự do ðang ngày một lên cao ở Việt Nam.

Nghiêm trọng hơn, ông còn lấy Quân đội để bảo vệ cái Chủ nghĩa ngọai lai đã bị nhân dân Nga và nhiều dân tộc Ðông Âu nguyền rủa và ruồng bỏ (từ 1989 ðến 1991) là Chủ nghĩa Mác-Lênin ðể ép buộc nhân dân Việt Nam phải tiếp tục chấp nhận cho ðảng lãnh đạo.

Hành ðộng của ông Trọng ðã tái khẳng cam kết của Ðại tướng Phùng Quang Thanh ở Bắc Kinh hồi giữa tháng 10/2014 với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Hoa Thường Vạn Tòan rằng Quân đội phải bảo vệ "vị thế cầm quyền của ðảng Cộng sản hai nước" !

Do đó không còn ngạc nhiên khi thấy ông Trọng bảo Quân đội là: " Lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ðường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.” 

Tổng Bí thư ðảng CSVN còn không ngần ngại đe dọa : “Phải ðẩy mạnh ðấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt ðộng "diễn biến hòa bình" nói chung và "phi chính trị hóa" quân ðội nói riêng của các thế lực thù ðịch. Thực chất, "phi chính trị hóa" quân ðội là thủ ðoạn cực kỳ nham hiểm của thế lực thù ðịch nhằm chống phá cách mạng nước ta, tách rời quân ðội ra khỏi sự lãnh ðạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Ðảng và Nhà nước. Bài học từ Liên Xô và các nước Ðông Âu những năm 90 của thế kỷ XX ðến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta.”
Lập luận chụp mũ và hù họa nhân dân như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng có còn bĩnh tĩnh ðể biết rằng Quân ðội là con ðẻ của dân, do dân và vì dân , không phải là "công cụ bạo lực sắc bén" ðể nuôi dưỡng những kẻ ðộc tài chỉ biết "bảo vệ chủ nghĩa Marx-Lenin" để thỏa mãn tham vọng chính trị, thay vì giữ nước và dựng nước ? -/-


Phạm Trần

 

(12/014)