17 janvier 2015

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10


Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Bộ chính trị và Ban bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua không được ông Nguyễn Phú Trọng thông báo cho đảng viên và 90 triệu người dân biết. Bên cạnh đó, nguồn tin về sự sung khắc trong Bộ chính trị ngày càng lan rộng.
Với sự không minh bạch từ cơ quan cao nhất đang điều khiển đất nước bằng sự áp đặt , người dân, kể cả hàng ngũ đảng viên chỉ biết nghe nguồn tin không thể kiểm chứng. Một trong những nguồn tin đó là kết quả cuộc bỏ phiếu được trang Chân dung quyền lực tán phát hôm nay.

Chúng tôi đăng lại hai bản kết luận cuộc bỏ phiếu của trang Chân dung quyền lực với tất cả sự thận trọng, chúng tôi không đăng những bình luận của bài viết vì chúng tôi đứng ngoài những phe phái trong Bộ chính trị đang hè nhau tàn phá đất nước.


Dân Quyền


Kết quả đánh giá tín nhiệm các thành viên Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư TW tại Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI)

So sánh mức độ tín nhiệm của các thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Nguồn: Theo Chân Dung Quyền Lực