vendredi 21 novembre 2014

Về vụ án ông Nguyễn Hữu Vinh (blogger Ba Sàm): Quyết định của VKSND Tối cao gia hạn thời hạn quyết định truy tố


Ngày 19/11/2014, Viện Kiêm sát nhân dân tối cao  đã ra quyết định sô 25/QĐ-VKSTC-V2,  gia hạn thời hạn quyết định truy  tố  ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2014 đến ngày 30/11/2014.


H1