jeudi 31 octobre 2019

Nguyễn Phú Trọng : Đất nước ta chưa bao giờ đẹp như thế này!