30 juillet 2021

Thơ Đoàn Thuận : “KHẮC NHẬP KHẮC XUẤT”

*
“Khắc nhập” rồi “khắc xuất”.
Đường lối luôn bất nhất.
Tách ra lại nhập vào,
vẫn phất cờ tự hào,
”Xuất Nhập” đúng định hướng.

Dù thật hay giả tưởng.
vẫn “kinh tế thị trường”
từ Trung Ương xuống Phường.
vẫn “xã hội chủ nghĩa”.

Đất đai hàng đắc địa.
Thuộc “sở hữu toàn dân”
”Đảng lãnh đạo toàn phần”
giao “Nhà nước quản lý”.
với quyền “Công an trị”.

*
Sau thống nhất 75,
những tỉnh lỵ lâu năm,
Cách Mạng sát nhập lại,
theo Liên Xô lèo lái.

Nhưng tức khắc tách ra,
để “bao cấp” gần xa,
đúng chủ trương Miền Bắc,
”khắc nhập” tức “khắc xuất”.

Để “Nhà nước pháp quyền”
quản lý mọi tài nguyên,
không để “Tư bản Đỏ”
”một bộ phận không nhỏ”
bóc lột “nhân dân ta”.

*
Sau Đại hội 13,
đất đai phải nhập lại.

Như Thủ Đức hiện tại,
quận Chín, quận Mười Hai,
đất cũ một thời dài,
lập Phố Thủ Đức mới.

Nhiều vùng khác đang đợi
lệnh chỉ đạo Trung Ương,
đâu phải chuyện lề đường,
như “Cây tre trăm đốt”.


Thủ Đức, 2021
Đoàn Thuận