vendredi 25 octobre 2019

Dân trí đã cao


Trần Nhơn
(Nguyên Thứ trưởng bộ Thủy lợi)

Bây giờ dân trí đã cao,
Biết Trần Ích Tắc nghĩ sao, làm gì?
"Khôn khéo, kiên quyết, kiên trì",
 
Chỉ là lấp liếm, nâng bi giặc Tàu?  
Bắc Kinh nắm chặt yết hầu,  
Giấu kim trong bọc được lâu bao giờ?  
Việc quan không kể thân sơ,  
Việc quân chẳng thể trông chờ Việt gian.  
Dính bả "Bốn Tốt", "Chữ Vàng",  
Cúi đầu, gập gối đầu hàng ngoại xâm.  
Quan tham nào cũng "thanh liêm",  
Nội gián nào nhận điệp viên, cá chìm?  
Dân nào còn gửi niềm tin  
Vào dàn Thái thú Bắc Kinh nằm vùng?  
Đôi dòng tâm sự riêng chung,  
Sẻ chia bạn đọc nỗi lòng hôm nay.