22 septembre 2021

“CHẠY” Tùy bút Thiện Tùng (Phần 5 - Nhân quyền, dân quyền, dân chủ, tự do)

5/ Nhân quyền, dân quyền, dân chủ, tự do

Nhân quyền, dân quyền, dân chủ, tự do là những đôi từ, xét về mặt ngữ nghĩa, chúng rộng hẹp khác nhau. Giải thích cho rạch ròi về chúng, đó là công việc của những nhà ngôn ngữ, nhà sử, nhà giáo… Người viết bài nầy thiên về góc độ chính trị, chỉ đá động đến chúng khi thấy cần.

Tổ chức chính trị gồm đảng nầy, phái nọ…, hình thành trong mỗi cộng đồng dân tộc ở mỗi quốc gia. Chúng chỉ là những bộ phận của dân tộc.

Thấy gì những khác nhau giữa các Đảng ở  Mỹ và Đảng CS VN?


Ở Mỹ, đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa… đó là những danh xưng như những cái mác (made) để phân biệt khi ra tranh và bầu cử. Đảng nhất định bầu chọn đại biểu của mình đưa ra tranh cử với đại biểu đảng bạn. Cử tri bỏ phiếu bầu trực tiếp. Người nào đắc cử làm Tổng thống. Tổng thống được quyền tổ chức lại chính phủ để thực thi những gì mình đã hứa với cử tri khi ra tranh cử. Tổng thống chỉ được tại vị không quá 8 năm của 2 nhiệm kỳ. Khi đắc cử làm Tổng thống phải vượt ra khỏi khuôn khổ cục bộ của đảng mình, nhân danh đại diện dân tộc mà lo việc nước, việc dân. Do dân chủ thật sự “từ dưới lên, từ dân mà ra rồi trở về với nhân dân”, nên việc chuyển giao quyền lực êm thắm.

Ở Việt Nam ta hiện nay chỉ có 1 đảng CS VN, theo chủ thuyết Cộng sản. Đảng cầm quyền không phải do dân cử mà do đảng CS VN đấu tranh giành và chiếm quyền. Do vậy, Đảng CS VN quyết không chia sớt quyền cho bất cứ ai (độc quyền). Đảng CS VN cầm quyền không niên hạn – cầm quyền vĩnh viễn nếu không bị thế lực nào đó lật đổ. Cầm đầu đảng cũng không có niên hạn, nếu cần thay thì Đại hội hoặc Hội nghị Trung ương đảng quyết. Độc đảng, độc quyền, đảng trị bắt nguồn từ đảng tự tạo quyền cho mình chớ không phải do dân giao như ở Mỹ. Từ đó, đảng CS VN nắm trọn quyền sinh át, ban phát quyền cho bên dưới theo hảo tâm xin-cho. Do dân chủ hình thức, ban phát từ trên xuống theo kiểu độc tài đảng trị, mang sắc thái Phong kiến, nên việc chuyển giao quyền lực thường “nẹt lửa”.

Quyền do giành và chiếm được, đảng CS VN luôn ám ảnh có ai hoặc tổ chức nào đó đang rình rập giựt lại quyền – nằm mơ cũng thấy kẻ thù. Họ mang tư tưởng cục bộ, cá nhân, luôn tranh giành quyền lực với nhau, thích tâng bốc, đố kỵ phản biện, đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích đảng, đặt lợi ích đảng trên lợi ích dân tộc. Họ sẵn sàng hợp tác với bất kỳ thế lực nào, không phân biệt trong ngoài nước, miễn sao đảng họ, cá nhân họ được thủ vai toàn trị.

Nhân quyền do tạo hóa ban, dân quyền do dân ban, dân chủ ở VN do đảng CS VN ban.

Đảng CS VN không thích nói đến nhân quyền hay dân quyền, họ chỉ nói đến 2 từ Dân chủ. Nhưng, chủ mà không có quyền thì coi như trớt lớt?. Không phải người viết cố tình chơi chữ đâu, thực tế nước VN ta đã và đang như vậy.

Đấu tranh đòi nhân quyền không thể nhân nhượng, nếu nhượng sẽ mất quyền làm người, sẽ rơi vào hàng động vật hạ đẳng.

Thà chết sướng hơn nếu độc lập mà không được tự do, đó chẳng khác con vật bị nhốt trong chuồng, tha hồ mà tự do ăn uống, ỉa đái… trong phạm vi cái chuồng đó?.

Đất nước độc lập thống nhất đã nhiều năm, sao mà nơi nầy nơi nọ, người ta cứ đòi dân chủ mãi?! – Như đã nói, 30/4/1975 mới hoàn thành vế Dân tộc  của cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ , tức là mới loại được ngoại xâm. Lẽ ra phải thực hiện tiếp vế Dân chủ, có nghĩa là thiết lập Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Đàng nầy, đảng CS VN nhận lớp bước Dân chủ, thành lập bộ máy chính quyền Chuyên chính vô sản – một nhà nước Đảng quyền: “Của đảng, do đảng, vì đảng” cai trị trên toàn cõi Việt Nam. Vậy là đảng CS VN còn nợ nhân dân VN món nợ dân chủ – một vế của cuộc cách mạng Dân tộc Dân chủ đầy máu, mồ hôi và nước mắt của cả dân tộc suốt 35 năm (1940 – 1975).

Đòi dân chủ tự do như thế có quá đáng không?. Hãy xét xem: Các nước phát triển Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức… họ có dân chủ đâu, còn ở VN ta nào là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, “Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc”. Đó là chưa nói Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 đều đầy ắp: Tự do chính kiến, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do thân thể, tự do hành nghề, tự do biểu tình theo luật định…” như thế còn chưa đủ sao (?!).

Xin thưa rằng, về hình thức, như thế đã quá đủ. Nhưng xét về nội dung thì rỗng. Bởi vì, dân chủ ở VN ta là dân chủ XHCN, tức là dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của đảng CS VN, nằm trong cơ chế bao trùm:“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Dân làm chủ”. Đảng CS VN đã đưa quyền của mình vào điều 4 Hiến pháp: “Đảng CS VN là đảng duy nhất, lãnh đạo Nhà nước và Xã hội một cách trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối”.

Riêng về việc nầy, Đảng CS VN đã nói và làm một cách triệt để: Ngay từ đầu, đảng nhanh chóng thành lập Nhà nước Đảng quyền theo thể thức “Đảng chọn Dân bầu” – Đảng chọn (cơ cấu nhân sự) gần như toàn bộ là đảng viên của mình ra ứng cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, rồi làm động tác giả, đưa sang Mặt trận đánh bóng một chập mới đưa ra dân bầu. Khi bầu, buộc cử tri phải bầu theo nguyên tắc “bầu đúng, bầu đủ” – đúng là đúng người có đức có tài, đủ là đủ số lượng theo quy định. Ôi trời, số người đưa ra thì hạn hẹp, toàn là “bầu eo bí sượng”, đức hèn, tài mọn, cấp bằng học vị của họ phần lớn là bằng thật học giả, đa phần là bằng chính trị…. Phận làm dân, thôi thì bầu đại cho qua chuyện !. Thế là kẻ cơ hội thất đức, bất tài có cơ hội chui vào bộ máy công quyền tha hồ mà tác oai tác quái. Họ có làm bậy, cử tri cũng không có quyền bãi miễn họ, vì đảng chọn và đưa họ vào ghế quan chớ đâu phải cử tri. Họ như quan Thừa sai thời Pháp thuộc được cử đến cai trị đám dân đen. Tiền đồ của họ thế nào đều do đảng cấp trên họ định, họ chỉ ngán cấp trên của họ thôi, họ xem cử tri như những thảo dân thấp kém. Nếu dân chịu không xiết kêu than về họ thì đảng đổ: Cũng do mấy người bầu ra đó chớ ai?!

Về việc bầu bán nầy, nếu dân chủ thật sự thì cử tri có quyền tất cả các khâu: đề cử, ứng cử, bầu cử và bãi miễn. 

Trước thực trạng dân chủ ở nước ta như vậy, xin cho phép người viết thủ vai trọng tài để nhìn xuống nói rằng: Cương lĩnh của đảng CS VN và Hiến pháp nước CHXHCN VN đã khẳng định dân chủ ở nước VN ta là dân chủ XHCN – Dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của đảng CS VN, đảng cho gì nhận nấy theo kiểu xin – cho. Không xin, chưa cho mà làm ẩu liệu hồn. Hãy nhìn vào bảng to trước trụ sở Công an 44 Yết Kiêu Hà nội thấy câu “Công an chỉ biết còn Đảng, còn mình”. Thế là Công an đã tự nhận mình không còn là Công an Nhân dân, mà là Công an của đảng. Công an đang kiên quyết bảo vệ Chuyên chính Vô sản. Có lẽ từ đó, trong dân gian xuất hiện câu “Công an vì đảng quên Dân, vì thân phục vụ”. Ngước lên nói rằng: Người ta đang đòi nợ máu, nước mắt, mồ hôi… đã đổ trong công cuộc cách mạng Dân tộc Dân chủ suốt 35 năm (1940 – 1975). Đảng CS VN nhận lớp Dân chủ, có nghĩa là đảng CS VN còn thiếu nhân dân món nợ ấy. Xin hãy nhìn vào những nghĩa trang và những người thương binh tật nguyền ngoài xã hội để tính giá trị món nợ ấy:

Biết bao người đi rồi đi mãi, 

Biết bao người tật nguyền đang sống với chuỗi ngày dầu dãi nắng sương, 

Không ít người đang bị cầm giam trong bốn bức tường, bởi can tội đòi dân chủ. – Nợ thì phải trả, không xù được đâu?

 

Thử đặt vấn đề: Ai đưa ra cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Dân làm chủ”?. Ai cũng có thể trả lời, đó là Đảng CS VN. Ấy thế, sao mọi bê bối trong xã hội, Đảng CS VN đều đổ cho cơ chế?. Cơ chế ấy đã và đang gây khốn khổ cho nhiều người, tại sao Đảng CS VN chưa chịu từ bỏ nó?. Cũng dễ giải thích thôi, vì nó gây khổ cho nhiều người chớ phải đâu cho mọi người. 

Có lẽ nhìn vào sự vận hành của cơ chế và thể chế chính trị của Đảng CS VN, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu khắc họa:

Đảng chỉ tay 

Quốc hội giơ tay 

Mặt trận vỗ tay 

Chính phủ khoanh tay 

Quốc doanh ngữa tay 

Tội phạm ngoặc tay 

Công an còng tay 

Trí thức phẩy tay 

Quan chức đầy tay 

Dân trắng tay. 

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước VN, cán bộ cao cấp của Đảng CS VN khẳng định: “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”. Ông Triết nói thế có nghĩa: Đảng CS VN muốn tồn tại chỉ còn mỗi cách là phải tiếp tục chuyên chế?”. Nếu vậy thì Đảng CS VN cố duy trì quyền lực để tồn tại trong nỗi bất hạnh của người dân?!.

******

Lời tác giả


Ảnh minh họa

Sau 30/4/1975, người ta đặt tiêu chuẩn “Yêu nước là yêu Chủ nghĩa Xã hội” (CNXH), tôi chỉ đáp ứng được một trong hai yêu cầu ấy nên vội “chạy”.
Đối với CNXH, tôi đã chạm trán với nó ít nhất cũng hiệp đầu chớ không phải chạy khi vừa thấy mặt nó – tức là không phải chạy mặt.
Tôi chạy nó (CNXH) vì sự quái dị, tính quái ác và phản dân chủ của nó. “Yêu nước là yêu CNXH”, một sự gán ghép chết người. Không phải vậy sao? – Theo “tiêu chuẩn” vừa nêu trên, nếu không yêu CNXH vô hình trung là không yêu nước chớ gì? Nhưng, nếu yêu thêm CNXH thì đất nước, dân tộc nầy tránh sao khỏi tang hoang cùng khổ?! Thôi thì thà tôi đành mang danh không yêu nước để khỏi phải góp phần gây tang tóc, đau thương cho đất nước và dân tộc.
Nhờ có tiếp cận, tôi sẽ kể đúng nhưng không thể đủ về sự “diễu võ vươn oai” của nó (CNXH) ở Nam Việt Nam.
Muốn biết người viết bài nầy là ai để chủi rủa… hay tranh luận, hãy xem 
lai lịch  của gã ghi rõ ở cuối bài viết.