23 septembre 2021

TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI

Thơ Thái Bá Tân

Lạ, các quan lãnh đạo,

Đầy tớ của nhân dân,

Ghi trong điều lệ đảng,

Luôn Liêm Chính Kiệm Cần.

Thế mà chết, lo sẵn

Cho mình và người nhà

Khu mộ phần hoành tráng,

Rộng đến mấy héc-ta.

Tôi, người dân, xin hỏi:

Ai cho phép điều này?


Sao không chôn Mai Dịch

Như các quan trước đây?

Chưa nói chuyện lúc sống

Làm được gì cho dân,

Chết, chưa thôi vơ vét,

Còn cướp đất của dân.

Mà quan thì nhiều lắm,

Còn hơn cả ruồi bâu.

Nay mai quỹ đất hết,

Dân biết sống ở đâu?

Cái nước ta thế đấy.

Thế đấy các quan ta.

Chết vẫn chưa hết nợ,

Vẫn làm hại nước nhà.

*

Lăng mộ cao quý nhất

Trong trái tim người đời.

Người nhỏ mà mộ lớn

Chỉ tổ người ta cười.

*

BỎ MẸ!

Đang nghĩ rồi bác Trọng,

Bác Phúc và bác Ngân

Ngộ nhỡ chết, xây mộ,

Mất bao đất của dân?

Vì cùng bậc tứ trụ,

Tất nhiên phải đàng hoàng.

Chí ít cũng hoành tráng

Như mộ phần bác Quang.

Tiếp đến mười mấy bác

Trong cái bộ gì gì

Cũng không được thua kém,

Gây bức xúc, suy bì.

Tiếp nữa, các bộ trưởng,

Rồi thứ trưởng của ta

Nhà nước cũng phải cấp

Ít cũng một héc-ta.

Rồi các quan đầu tỉnh,

Các ngành và các ban,

Rồi các hội đoàn thể,

Rồi quân đội, công an...

Tôi mở máy tính toán,

Tính rất kỹ, và rồi

Giật mình kêu - bỏ mẹ!

Không còn đất cho tôi!

Tức là nay mai chết,

Cả tôi và cháu con

Không khéo phải sang Mỹ

Mua miếng đất để chôn.

*

Tự nhiên ngồi đực mặt,

Yêu bác Thăng của ta.

Vì bác không chiếm dụng

Của dân mấy héc-ta.

Nếu ai cũng như bác,

Cách chức, tống nhà lao,

Thì hóa ra lại tốt,

Đỡ khốn khổ đồng bào.