30 septembre 2021

THƯ ÔNG NGUYỄN MẠNH CAN

GỬI LÃNH ĐẠO ĐẢNG, CHÍNH PHỦ, QUỐC HỘI VÀ DỰ THẢO LẦN 3 CUỐN SÁCH "QUỐC GIA TRONG KỶ NGUYÊN KẾT NỐI VĂN HÓA" - TÁI BẢN LẦN 1: Vết nhọ” này là Tham nhũng Chính trị, nó tước đoạt Đường lối, Cơ hội phát triển của Cá nhân, Cộng đồng, Tổ chức, Dân tộc;"

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021

 Kính gửi:  Các vị Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội

Tôi là Nguyễn Mạnh Can, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức TW, muốn nói về vấn đề “Vết nhọ”. Sinh thời Bác Hồ đã nhắc: “Nếu có vết nhọ,… ở trong óc, ở tinh thần, mà không nói cho người ta sửa tức là hại người ta”. Nhưng nếu “Người ta” không chịu sửa thì sao? Thì “Vết nhọ” sẽ càng lớn, làm biến dạng mặt mũi khiến ai cũng ghê sợ và người Dân “Xa Đảng, nhạt Chính trị” như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đã phải nhắc đến.


Vết nhọ” này là Tham nhũng Chính trị, nó tước đoạt Đường lối, Cơ hội phát triển của Cá nhân, Cộng đồng, Tổ chức, Dân tộc; Nó sinh ra Tham nhũng Quyền lực tức cưỡng đoạt, mua bán trái phép danh hiệu, bằng cấp, chức vụ và Tham nhũng Kinh tế, tức cưỡng đoạt, mua bán trái phép đất đai, tài sản. Kiên định“Vết nhọ” này biến chống Tham nhũng  thành Thúc đẩy tham nhũng, giúp Tham nhũng tác quái ngay ở nơi chống Tham nhũng. 

Vết nhọ” này ngày càng lớn khi người có quyền lực cao nhất lệ thuộc tư tưởng Cộng sản và Mô hình kiểu Liên Xô. Điều này khiến Bác Hồ phải tự bảo vệ bằng cách viết trên đầu Di chúc - Bảo vật Quốc gia bốn chữ “Tuyệt đối bí mật”, và việc về với Trời đất, Tổ tiên thì viết “Đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin”. “Vết nhọ” này khiến người Dân 20 năm liền cúng Bác Hồ sai ngày giỗ và chỉ được đọc một bản Di chúc bị cắt xén có chủ đích.

 “Vết nhọ” này lên cấp độ mới vào năm 1976, khi không chỉ cắt xén, bóp méo, phủ nhận “Việc riêng” của Bác Hồ, mà vị Tổng Bí thư Đảng thời đó còn cắt xén, bóp méo, phủ nhận “Việc chung” của Dân tộc, tức Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng “Sáng kiến đổi tên” Đảng của Bác là Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam, tên Nước của Bác là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Vết nhọ” này làm khổ Dân, đầu tiên là nông dân, chiếm 60% số dân. Trong Di chúc năm 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho nông dân đỡ khổ, nhưng nay là năm 2021, theo Wikipedia, với giá trị sản lượng 1.000USD/ha/năm và quy mô đất nông nghiệp 0,285 ha/người, thì thu nhập nông dân Việt Nam là 1,3USD/ngày, thấp hơn cả mức rất nghèo của Ngân hàng Thế giới - WB là 1,9 USD/ngày.

Vết nhọ” này làm khổ cả những người Lãnh đạo, đến nỗi ngày 24/9/2021, Bộ Chính trị phải ra Kết luận 14-KL/TW về “Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung”. Điều này làm người được bảo vệ cũng đau xót, chế độ gì mà không kêu gọi người Dân sống và làm việc theo Lương tri, theo Văn hóa mà chỉ “Sống và làm việc theo Pháp luật”, rồi “Cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” cũng phải “Bảo vệ”.

Tôi cho là ngoài “Soi gương”, Quý vị cần lắng nghe Dân và các bậc Hiền tài nói về “Vết nhọ”. Xin gửi cuốn “Quốc gia trong Kỷ nguyên Kết nối Văn hóa” Tập 1 có tên “Không phải “Đấu tranh Giai cấp”, giờ đây “Kết nối Văn hóa” mới thực là động lực phát triển xã hội”; Không phải để nhắc“Chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng”, mà để Quý vị cùng Dân tộc “Tạo nên những cái mới mẻ, tốt tươi” như Bác Hồ dặn trong Di chúc.  

 Kính.

 (Đã ký)

Ông Nguyễn Mạnh Can (giữa) sau khi ký Thư gửi Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội ngày 29/9/2021. Nguyễn Mạnh Can