mercredi 20 juin 2018

PHAN RÍ ƠI


Phan Rí Cửa ơi, Phan Rí xưa.
Trời cao biển rộng liễu dương thưa.
Làng chài bến cá đồi cát trắng.
Ngư phủ tương thân trước nắng mưa.

Ngư trường giàu có của bao đời.
Lưới rùng lưới sẫm, thuyền câu khơi.
Hò khoan nhịp gõ lời dân dã:
”Văn chương không bằng xương cá mòi”.

Phan Rí giờ đây đâu bình yên !
Giặc “lạ” cướp biển đâm lủng thuyền.
Bùn đỏ Vĩnh Tân ô nhiễm nước.
Khói độc mù bay khắp một miền.


Tà Cú, 16. 6. 2018
ĐOÀN THUẬN