14 juin 2018

LUẬT VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ CỦA LIÊN BANG NGA


Nguyễn Thành Sơn

1/ Nguyên văn toàn bộ 10 chương, 41 điều của Luật về đặc khu kinh tế của LB Nga (được TT Putin ký ban hành 2005). Vì không có thời gian, chỉ tạm dịch tên các chương/điều và nội dung một số điều sang tiếng Việt.
2/ Những vấn đề mấu chốt, Luật của Nga qui định rất khác dự thảo luật của VN. Cụ thể (những chỗ đã dịch và bôi mầu đỏ):
+ Chỉ chấp nhận hai loại hình hoạt động trong đặc khu kinh tế (loại đặc khu kinh tế) là: hoạt động sản xuất-công nghiệp, và hoạt động ứng dụng - công nghệ kỹ thuật
+ Thời hạn tồn tại của đặc khu kinh tế không quá 20 năm; Hết thời hạn không được kéo dài; Trong Luật chỉ xem xét việc chấm dứt trước thời hạn các hoạt động của đặc kh kinh tế. Không xem xét kéo dài sau 20 năm.
+ Diện tích của đặc khu kinh tế không quá 20km2;
+ Đặc khu kinh tế chỉ là một phần của đơn vị hành chính (không lấy toàn bộ biên giới của một đơn vị hành chính làm biên giới của đặc khu kinh tế);
+ Lãnh thổ của Đặc khu kinh tế không bao gồm (nằm trên) quá hai đơn vị hành chính/khu dân cư;
+ Mô hình quản lý gần giống với mô hình quản lý các KCN của VN;
+ Trong đặc khu kinh tế cấm các hoạt động như: kinh doanh nhà ở, khai thác khoáng sản, luyện kim, sản xuất các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ ô tô, xe máy);
+ Chính sách thuế và phí: tuân theo Luật của Liên bang về thuế và phí (không qui định ưu đãi riêng);Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ Об особых экономических зонах в Российской Федерации
Принят Государственной Думой 8 июля 2005 года
Одобрен Советом Федерации 13 июля 2005 года
Luật Liên bang ngày 22/7/2005 số N 116-LLB Về các đặc khu kinh tế ở Liên bang Nga
Được Duma Quốc gia thông qua ngày 8/7/2005
Được Hội đồng Liên bang phê chuẩn ngày 13/7/2005Глава 1. Общие положения
Chương 1. Những quy định chung
Статья 1. Законодательство Российской Федерации об особых экономических зонах
Điều 1. Pháp luật Liên bang Nga về các vùng kinh tế đặc biệt
1. Законодательство Российской Федерации об особых экономических зонах состоит из настоящего Федерального закона, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов.
2. В случае если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.
1. Pháp luật của Liên bang Nga về các khu kinh tế đặc biệt bao gồm các Luật liên bang hiện tại, các sắc lệnh của Chủ tịch Liên bang Nga, các Nghị quyết của Chính phủ Liên bang Nga và quy phạm pháp luật khác được thông qua có liên quan.
2. Trong trường hợp, nếu các công ước quốc tế của Liên bang Nga có những quy định khác so với những quy định của Luật liên bang này, thì các quy định của công ước quốc tế của Liên bang Nga sẽ được áp dụng.
Статья 2. Понятие особой экономической зоны
Điều 2. Khái niệm về đặc khu kinh tế
Особая экономическая зона - определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.
Đặc khu kinh tế- phần lãnh thổ của Liên bang Nga được Chính phủ LB Nga xác định, mà trong đó thực thi một chế độ đặc biệt để tiến hành các hoạt động kinh doanh
Статья 3. Цели создания особых экономических зон
Điều 3. Mục đích thành lập các đặc khu kinh tế
Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции и развития транспортной инфраструктуры.
Các đặc khu kinh tế được thành lập nhằm các mục đích phát triển các ngành công nghiệp chế biến của nền kinh tế, các ngành công nghệ cao, sản xuất các dạng sản phẩm mới và phát triển hạ tầng giao thông.
Статья 4. Типы особых экономических зон
Điều 4. Các loại đặc khu kinh tế
1. На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны следующих типов:
1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
2) технико-внедренческие особые экономические зоны.
2. Промышленно-производственные особые экономические зоны создаются на участках территории, площадь которых составляет не более двадцати квадратных километров. Технико-внедренческие особые экономические зоны создаются не более чем на двух участках территории, общая площадь которых составляет не более двух квадратных километров.
3. Особая экономическая зона не может находиться на территориях нескольких муниципальных образований. Территория особой экономической зоны не должна включать в себя полностью территорию какого-либо административно-территориального образования.
4. На территории особой экономической зоны не допускается размещение объектов жилищного фонда.
5. На территории особой экономической зоны не допускается:
1) добыча полезных ископаемых и металлургическое производство в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности;
2) переработка полезных ископаемых и переработка лома черных и цветных металлов;
3) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов).
6. При создании особой экономической зоны Правительство Российской Федерации определяет виды деятельности, осуществление которых разрешено на ее территории.
1. Trên lãnh thổ của LB Nga các loại đặc khu kinh tế sau đây có thể được thành lập:
1) Đặc khu kinh tế sản xuất-công nghiệp;
2) Đặc khu kinh tế ứng dụng kỹ thuật.
2. Các đặc khu kinh tế sản xuất công nghiệp được thành lập trên các phần lãnh thổ có diện tích không quá hai mươi cây số vuông. Các đặc khu kinh tế ứng dụng kỹ thuật được thành lập trên không quá 2 phần lãnh thổ và với tổng diện tích không quá hai cây số vuông.
3. Đặc khu kinh tế không được nằm trên các lãnh thổ của nhiều khu dân cư. Lãnh thổ của đặc khu kinh tế không được bao gồm toàn bộ lãnh thổ của một đơn vị hành chính địa phương nào đó.
4. Trong lãnh thổ của đặc khu kinh tế không cho phép triển khai các công trình thuộc quỹ nhà ở.
5. Trong lãnh thổ của đặc khu kinh tế không cho phép:
1) Khai thác khoáng sản và luyện kim theo Phân loại quốc gia toàn Nga về các dạng hoạt động kinh tế;
2) Tuyển khoáng và chế biến kim loại đen và kim loại mầu;
3) Sản xuất và  gia công các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ ô tô con và xe máy).
6. Khi thành lập đặc khu kinh tế, Chính phủ LB Nga sẽ xác định các dạng hoạt động được phép tiến hành trong lãnh thổ của đặc khu.
Статья 5. Условия создания особых экономических зон
Điều 5. Điều kiện thành lập đặc khu kinh tế
1. Особые экономические зоны могут создаваться только на земельных участках, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности.
2. На момент создания промышленно-производственной особой экономической зоны земельные участки, образующие ее территорию, не должны находиться во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые предоставлены для размещения и использования объектов инженерной инфраструктуры и на которых размещены такие объекты.
3. На момент создания технико-внедренческой особой экономической зоны земельные участки, образующие ее территорию, за исключением земельных участков, которые предоставлены для размещения и использования объектов инженерной инфраструктуры и на которых размещены такие объекты, не должны находиться во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц, за исключением образовательных и (или) научно-исследовательских организаций.
4. На момент создания промышленно-производственной особой экономической зоны на земельных участках, образующих ее территорию, могут быть расположены только объекты, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не находящиеся во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц, за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
5. На момент создания технико-внедренческой особой экономической зоны на земельных участках, образующих ее территорию, могут быть расположены только объекты, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не находящиеся во владении и (или) в пользовании граждан и юридических лиц (кроме объектов инженерной и транспортной инфраструктур), за исключением образовательных и (или) научно-исследовательских организаций.
1. Các đặc khu kinh tế chỉ có thể được thành lập trên các phần đất thuộc sở hữu nhà nước và (hoặc) sở hữu công cộng.
2. Tại thời điểm thành lập đặc khu kinh tế sản xuất-công nghiệp, các phần đất hình thành lãnh thổ của đặc khu không được là các phần đất thuộc quyền định đoạt và (hoặc) sử dụng của người dân và của các pháp nhân khác, ngoại trừ các phần đất đã được dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật và các phần đất đã có các công trình hạ tầng kỹ thuật.
3. Tại thời điểm thành lập đặc khu kinh tế, các phần đất thuộc lãnh thổ của đặc khu kinh tế, ngoại trừ các phần đất đã được dành để bố trí và sử dụng cho các công trình hạ tầng kỹ thuật và các phần đất đã có các công trình hạ tầng kỹ thuật, không nên thuộc quyền định đoạt và (hoặc) sử dụng của người dân và của các pháp nhân khác, ngoại trừ các pháp nhân đó là các tổ chức giáo dục và (hoặc) tổ chức nghiên cứu khoa học.
4. Tại thời điểm thành lập đặc khu kinh tế sản xuất-công nghiệp trên các phần đất hình thành lãnh thổ của đặc khu chỉ có thể được bố trí các công trình thuộc sở hữu nhà nước và (hoặc) sở hữu công cộng và không thuộc quyền định đoạt và (hoặc) sử dụng của người dân và các pháp nhân khác, ngoại trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông.
5. Tại thời điểm thành lập đặc khu kinh tế áp dụng công nghệ trên các phần đất hình thành lãnh thổ của đặc khu có thể đã có các công trinh được bố trí thuộc quyền sở hữu của nhà nước và (hoặc) sở hữu công cộng và không thuộc sự định đoạt và (hoặc) sử dụng của người dân và của các pháp nhân (ngoài các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông), ngoại trừ các pháp nhân là các tổ chức giáo dục và (hoặc) nghiên cứu khoa học.
Глава 2. Создание и прекращение существования особых экономических зон
Chương 2. Thành lập và chấm dứt hoạt động của các đặc khu kinh tế
Статья 6. Создание и прекращение существования особых экономических зон
Điều 6. Thành lập và chấm dứt hoạt động của các đặc khu kinh tế
1. Решение о создании особой экономической зоны на территориях субъекта Российской Федерации и муниципального образования принимается Правительством Российской Федерации и оформляется постановлением Правительства Российской Федерации.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации совместно с исполнительно-распорядительным органом муниципального образования подает в Правительство Российской Федерации заявку на создание особой экономической зоны с обоснованием целесообразности и эффективности ее создания для решения задач федерального, регионального и местного значения. Порядок оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны, в том числе перечень документов, прилагающихся к заявке, определяется Правительством Российской Федерации.
3. Отбор заявок на создание особых экономических зон одного типа осуществляется на основе конкурсного отбора. Положение о проведении конкурса по отбору заявок утверждается Правительством Российской Федерации.
4. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, на территориях которых создается особая экономическая зона, в течение тридцати дней с даты принятия Правительством Российской Федерации решения о создании особой экономической зоны заключают соглашение (далее - соглашение о создании особой экономической зоны), в котором устанавливаются:
1) объем и сроки финансирования создания инженерной, транспортной и социальной инфраструктур особой экономической зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета;
2) план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории;
3) комплекс мероприятий по разработке перспективного плана развития особой экономической зоны и порядок их финансирования;
4) размеры принадлежащих Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию долей в праве общей долевой собственности на объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур особой экономической зоны;
5) порядок эксплуатации и содержания, в том числе осуществления капитального ремонта, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, находящихся в общей долевой собственности;
6) порядок владения, пользования к распоряжения объектами инфраструктуры, находящимися в общей долевой собственности, после прекращения существования особой экономической зоны;
7) обязательства органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предоставлению налоговых льгот резидентам особой экономической зоны;
8) порядок формирования наблюдательного совета особой экономической зоны;
9) обязательства исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по делегированию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, полномочий по управлению и распоряжению земельными участками и другими объектами недвижимости в пределах территории особой экономической зоны на срок ее существования;
10) обязательства исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по передаче федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, права на управление и распоряжение земельными участками и другими объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, в пределах территории особой экономической зоны на срок ее существования;
11) иные условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
5. Объекты инфраструктуры особой экономической зоны могут создаваться за счет других источников.
6. Особая экономическая зона создается на двадцать лет. Срок существования особой экономической зоны продлению не подлежит.
7. Досрочное прекращение существования особой экономической зоны допускается только в случае, если:
1) это вызвано необходимостью, связанной с обеспечением обороноспособности страны и безопасности государства;
2) в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны не заключено ни одного соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности либо все ранее заключенные соглашения расторгнуты;
3) в течение трех лет подряд на территории особой экономической зоны ее резидентами не ведется промышленно-производственная или технико-внедренческая деятельность.
8. Решение о досрочном прекращении существования особой экономической зоны принимается Правительством Российской Федерации.
1. Quyết định về việc thành lập đặc khu kinh tế trên lãnh thổ của các chủ thể của LB Nga và trên lãnh thổ của khu dân cư do Chính phủ LB Nga thông qua và bằng cách ban hành Nghị định của Chính phủ LB Nga.
2. Cơ quan hành chính cao nhất của chính quyền của các chủ thể LB Nga cùng với cơ quan điều hành của khu dân cư trình lên Chính phủ LB Nga đơn xin thành lập đặc khu kinh tế với đủ các căn cứ về sự cần thiết và tính hiệu quả của việc thành lập đẻ giải quyết các nhiệm vụ của liên bang, của vùng và của địa phương. Trình tự soạn thảo và nộp đơn xin thành lập đặc khu kinh tế, trong đó có danh mục các tài liệu phải kèm theo đơn, được Chính phủ LB qui định.
3. Việc lựa chọn các đơn xin thành lập các đặc khu kinh tế cùng loại được thực hiện trên cơ sở lựa chọn cạnh tranh. Chính phủ Liên bang Nga thông qua quy định về việc tiến hành lựa chọn các đơn.
4. Chính phủ LB Nga, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của chủ thể của LB Nga, cơ quan điều hành của khu dân cư nơi (có lãnh thổ) thành lập của đặc khu kinh tế trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Chính phủ LB Nga thông qua quyết định thành lập đặc khu kinh tế, sẽ ký thỏa thuận (sau đây gọi là thỏa thuận thành lập đặc khu kinh tế), trong đó được xác lập:
1) khối lượng và thời hạn cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước LB Nga và từ ngân sách của địa phương để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông và xã hội phục vụ cho đặc khu kinh tế;
2) kế hoạch tái định cư và trang bị vật tư kỹ thuật tương ứng của đặc khu kinh tế và vùng lãnh thổ phụ cận.
3) tổ hợp các giải pháp về xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của đặc khu kinh tế và trình tự thu xếp vốn cho các giải pháp đó;
4) phần (tỷ lệ) sở hữu của Chính phủ LB Nga, của chủ thể LB Nga và của khu dân cư trong sở hữu về các công trình hạ tầng ký thuật, giao thông và xã hội của đặc khu kinh tế.
5) trình tự khai thác và duy trì hoạt động, trong đó có sửa chữa lớn, đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật của đặc khu kinh tế nằm trong tổng tỷ lệ sở hữu.
6) cách thức sở hữu, sử dụng, định đoạt đối với các công trình thuộc phần sở hữu chung sau khi đặc khu kinh tế chấm dứt hoạt động;
7) trách nhiệm của các cơ quan chính quyền chủ thể LB Nga về cung cấp các ưu đãi thuế cho cư dân của đặc khu kinh tế;
8) trình tự hình thành hội đồng giám sát của đặc khu kinh tế;
9) trách nhiệm của cơ quan hành pháp của chủ thể LB Nga về phân cấp thẩm quyền hành pháp liên bang, về thực hiện quyền đại diện trong quản lý các đặc khu kinh tế, phân cấp quyền hạn quản lý và điều hành các phần đất và các công trình bất động sản khác nằm trong giới hạn lãnh thổ của đặc khu kinh tế trong suốt thời hạn tồn tại của dặc khu;
10) trách nhiệm của các cơ quan chấp pháp của các khu vực dân cư về chuyển giao cho cơ quan liên bang của chính quyền có thẩm quyền thực thi các chức năng quản lý các đặc khu kinh tế các quyền quản lý và định đoạt các khu đất và các công trình bất động sản khác thuộc sở hữu của khu dân cư, và trong giới hạn của đặc khu kinh tế trong thời hạn tồn tại của đặc khu kinh tế;
11) Các điều kiện khác được quy định bởi Luật liên bang.
5.  Các công trình hạ tầng của Đặc khu kinh tế có thể được hình thành bằng các nguồn vốn khác.
6. Đặc khu kinh tế được hình thành với thời hạn 20 năm. Thời hạn tồn tại của Đặc khu kinh tế không được kéo dài.
7. Việc chấm dứt tồn tại trước thời hạn của Đặc khu kinh tế chỉ được phép trong các trường hợp, nếu:
1) việc chấm dứt do yêu cầu liên quan đến việc đảm bảo khả năng quốc phòng của đất nước và an ninh của quốc gia;
2) trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thành lập Đặc khu kinh tế không ký được bất kỳ một thỏa thuận nào về tiến hành các hoạt động sản xuất- công nghiệp hoặc hoạt động ứng dụng kỹ thuật hoặc tất cả các thỏa thuận đã được ký trước đó bị kéo dài;
3) trong thời hạn 3 năm liên tục các cư dân trên lãnh thổ Đặc khu kinh tế không tiến hành các hoạt động sản xuất - công nghiệp hoặc hoạt động ứng dụng tiến bộ - kỹ thuật.
8. Quyết định về chấm dứt hoạt động trước thời hạn của Đặc khu kinh tế do Chính phủ Liên Bang ban hành.
Глава 3. Управление особыми экономическими зонами
Chương 3. Quản lý các đặc khu kinh tế
Статья 7. Органы управления особыми экономическими зонами
Điều 7. Cơ quan quản lý các đặc khu kinh tế
1. Разработка единой государственной политики в сфере создания и функционирования особых экономических зон возлагается на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон).
2. Управление особыми экономическими зонами возлагается на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, и его территориальные органы.
3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, и его территориальные органы (далее также - органы управления особыми экономическими зонами) составляют единую централизованную систему управления особыми экономическими зонами. Финансирование расходов на содержание федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, и его территориальных органов осуществляется за счет средств федерального бюджета.
4. Для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, хозяйствующих субъектов по развитию особой экономической зоны, контроля за выполнением соглашения о создании особой экономической зоны, контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на обустройство территории, а также для рассмотрения и утверждения перспективных планов развития особой экономической зоны создается наблюдательный совет особой экономической зоны.
5. В состав наблюдательного совета особой экономической зоны входят представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами, и его соответствующего территориального органа, представитель исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представитель исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, представители резидентов особой экономической зоны и иных организаций.
6. В состав наблюдательного совета технико-внедренческой особой экономической зоны помимо лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, могут входить представители образовательных и научно-исследовательских организаций, действующих в границах муниципального образования, на территории которого расположена особая экономическая зона.
7. Полномочия наблюдательного совета особой экономической зоны определяются Положением о наблюдательном совете особой экономической зоны, утвержденным Правительством Российской Федерации.
1. Cơ quan chấp hành có thẩm quyền của Liên bang (sau đây được gọi là cơ quan chấp hành liên bang có thẩm quyền thực hiện chức năng về quy định pháp luật trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của các đặc khu kinh tế) được giao soạn thảo chính sách thống nhất của nhà nước trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của các đặc khu kinh tế.
2. Việc quản lý các đặc khu kinh tế được giao cho Cơ quan điều hành Liên bang được ủy quyền thực hiện các chức năng quản lý các đặc khu kinh tế, và các cơ quan tại địa phương của Cơ quan điều hành Liên bang đó.
3. Cơ quan điều hành liên bang được ủy quyền thực hiện các chức năng quaen lý các đặc khu kinh tế và các cơ quan tại địa phương của Cơ quan đó (sau đây gọi tắt là các cơ quan quản lý các đặc khu kinh tế) tạo thành một hệ thống quản lý tập trung duy nhất cho các đặc khu kinh tế. Chi phí hoạt động của Cơ quan điều hành Liên bang được ủy quyền quản lý các đặc khu kinh tế và các cơ quan tại địa phương của Cơ quan điều hành Liên Bang được cấp từ ngân sách của Liên bang.
4. Một Hội đồng kiểm soát của Đặc khu kinh tế được thành lập để:
- phối hợp sự hoạt động của các Cơ quan điều hành Liên bang, các cơ quan điều hành của chính quyền nhà nước thuộc chủ thể Liên bang Nga, cơ quan điều hành hành chính của các đô thị, các đối tượng kinh doanh phát triển của đặc khu kinh tế;
- giám sát việc thực hiện các thỏa thuận về thành lập đặc khu kinh tế;
- kiểm tra việc chi tiêu của nguồn vốn ngân sách phân bổ cho việc tái định cư lãnh thổ;
- xem xét và phê duyệt các kế hoạch phát triển dài hạn của đặc khu kinh tế.
5. Thành phần Hội đồng kiểm soát của đặc khu kinh tế gồm đại diện của:
+ Cơ quan hành pháp Liên bang được ủy quyền thực hiện các chức năng quản lý các đặc khu kinh tế, và đại diện của các cơ quan tại địa phương của cơ quan đó;
+ Cơ quan hành pháp của các chủ thể của Liên bang (UBND tỉnh)
+ Cơ quan điều hành và hành chính của khu dân cư
+ Các cư dân sinh sống trong đặc khu;
+ Các cơ quan khác.
6. Thành phần của Hội đồng kiểm soát của đặc khu kinh tế về ứng dụng kỹ thuật, ngoài các đại diện được nêu trong Khoản 5 nêu trên của Điều này có thể còn gồm các đại diện của các cơ quan đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật đang hoạt động trong biên giới của khu dân cư có Đặc khu kinh tế.
7. Các thẩm quyền của Hội đồng kiểm soát đặc khu kinh tế được xác định theo Quy định về Hội đồng kiểm soát đặc khu kinh tế do Chính phủ Liên bang phê duyệt.
Статья 8. Полномочия органов управления особыми экономическими зонами
Điều 8. Thẩm quyền của các cơ quan quản lý các đặc khu kinh tế
1. Органы управления особыми экономическими зонами:
1) осуществляют регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов особой экономической зоны и ведение реестра резидентов особой экономической зоны;
2) выдают по требованию резидента особой экономической зоны или по запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны;
3) представляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон, отчет о результатах функционирования особых экономических зон ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным;
4) осуществляют контроль за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности;
5) публикуют не реже одного раза в квартал в печатных и электронных средствах массовой информации, определяемых Правительством Российской Федерации, сведения о наличии не сданных в аренду земельных участков, государственного и (или) муниципального имущества на территории особой экономической зоны;
6) оформляют по заявлению резидента особой экономической зоны приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности;
7) выполняют функции заказчика по подготовке документации по планировке территории особой экономической зоны и созданию инженерной, социальной и иной инфраструктур за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета;
8) управляют и распоряжаются объектами недвижимости, расположенными на территории особой экономической зоны и находящимися в государственной и (или) муниципальной собственности, в порядке, установленном соглашением о создании особой экономической зоны;
9) обеспечивают проведение экспертизы проектной документации;
10) выдают разрешения на строительство, а также получают технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и передают их гражданам и юридическим лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию;
11) исполняют иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
2. Органы управления особыми экономическими зонами для выполнения своих функций по управлению объектами недвижимости, расположенными на территории особой экономической зоны и находящимися в государственной и (или) муниципальной собственности, вправе привлекать управляющую компанию в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
1. Các cơ quan quản lý các đặc khu kinh tế:
1) Tiến hành đăng ký các pháp nhân và thể nhân là cư dân của đặc khu kinh tế và duy trì đăng bạ (hộ khẩu) của đặc khu kinh tế;
2) Cấp các trích lục từ đăng bạ của đặc khu kinh tế theo yêu cầu của cư dân hoặc theo yêu cầu của các nhân vật có quan tâm;
3) Trình cho Cơ quan Liên bang được ủy quyền thực hiện các chức năng về quy phạm pháp luật và điều hành trong lĩnh vực thành lập và vận hành của đặc khu kinh tế Báo cáo về kết quả hoạt động của đặc khu kinh tế hàng năm, không muộn hơn ngày 1/7 của năm tiếp theo.
4) Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các thỏa thuận về các hoạt động sản xuất công nghiệp hoặc đổi mới kỹ thuật của các cư dân của đặc khu kinh tế.
5) Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và xuất bản không ít hơn 1 lần trong một quý các thông tin được Chính phủ Liên bang quy định về những khu vực (quỹ) đất thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu của địa phương còn chưa được cho thuê trong khuôn viên của đặc khu kinh tế;
6) Làm thủ tục giấy mời theo yêu cầu của cư dân cho các người nước ngoài vào đặc khu kinh tế với mục đích lao động;
7) Thực hiện các chức năng của người đặt hàng chuẩn bị các hồ sơ tài liệu về quy hoạch lãnh thổ của đặc khu kinh tế và thiết lập các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các hạ tầng khác bằng nguồn vốn ngân sách của Liên bang Nga và ngân sách địa phương;
8) Quản lý và xử lý các đối tượng là bất động sản nằm trên lãnh thổ của đặc khu kinh tế và đang nằm trong sở hữu của nhà nước và (hoặc) của khu dân cư theo trình tự đã được xác lập trong Thỏa thuận về thành lập đặc khu kinh tế;
9) Đảm bảo tiến hành các thẩm định hồ sơ thiết kế;
10) Cấp phép xây dựng, cũng như tiếp nhận các điều kiện kỹ thuật của việc đấu nối với các hệ thống đảm bảo kỹ thuật công trình và chuyển giao chúng cho các pháp nhân và thể nhân thực hiện việc xây dựng hoặc cải tạo;
11) Thực hiện các quyền hạn khác được quy định tại Luật liên bang này.
2. Các cơ quan quản lý các đặc khu kinh tế có quyền mời một công ty quản lý để thực hiện các chức năng của mình về quản lý các công trình bất động sản nằm trong đặc khu kinh tế và thuộc sở hữu của nhà nước và (hoặc) sở hữu của khu dân cư theo trình tự được Cơ quan Liên bang được ủy quyền thực hiện chức năng về điều phối quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thành lập và vận hành các đặc khu kinh tế.
Глава 4. Правовое положение резидентов особой экономической зоны
Chương 4. Tình trạng pháp lý của các cư dân của đặc khu kinh tế
Статья 9. Резидент особой экономической зоны
Điều 9. Cư dân của đặc khu kinh tế
1. Резидентом промышленно-производственной особой экономической зоны признается коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования, в границах которого расположена особая экономическая зона, и заключившая с органами управления особыми экономическими зонами соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2. Резидентом технико-внедренческой особой экономической зоны признаются индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования, в границах которого расположена особая экономическая зона, и заключившие с органами управления особыми экономическими зонами соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
3. Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация признаются резидентами особой экономической зоны с даты внесения соответствующей записи в реестр резидентов особой экономической зоны.
4. Органы управления особыми экономическими зонами вносят в реестр резидентов особой экономической зоны запись о регистрации указанного лица в течение трех дней с даты подписания с ним соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
5. Органы управления особыми экономическими зонами выдают резиденту особой экономической зоны свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны. Форма свидетельства утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
6. Органы управления особыми экономическими зонами сообщают сведения о регистрации лица в качестве резидента особой экономической зоны в налоговый и таможенный органы в течение дня, следующего за днем регистрации.
7. Органы управления особыми экономическими зонами представляют в таможенный и налоговый органы в сроки, указанные в части 6 настоящей статьи, копию соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
8. Лишение лица статуса резидента особой экономической зоны допускается только в судебном порядке в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и влечет за собой прекращение действия соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
9. Органы управления особыми экономическими зонами вносят в реестр резидентов особой экономической зоны запись о лишении лица статуса резидента особой экономической зоны в течение трех дней с даты лишения лица статуса резидента особой экономической зоны.
10. Органы управления особыми экономическими зонами сообщают сведения о лишении лица статуса резидента особой экономической зоны в налоговый и таможенный органы в течение дня, следующего за днем внесения в реестр резидентов особой экономической зоны соответствующей записи.
1. Cư dân của đặc khu kinh tế sản xuất-công nghiệp có thể là tổ chức thương mại, ngoại trừ doanh nghiệp độc quyền, đã được đăng ký theo luật của Liên bang Nga trên lãnh thổ của các khu dân cư (đô thị), mà trong đó có đặc khu kinh tế
Статья 10. Порядок осуществления предпринимательской деятельности на территории особой экономической зоны
Điều 10. Trình tự thực hiện hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ của đặc khu kinh tế
1. Резидент промышленно-производственной особой экономической зоны вправе вести на территории особой экономической зоны только промышленно-производственную деятельность в пределах, предусмотренных соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности. Для целей настоящего Федерального закона под промышленно-производственной деятельностью понимается производство и (или) переработка товаров (продукции) и их реализация.
2. Резидент технико-внедренческой особой экономической зоны вправе вести на территории особой экономической зоны только технико-внедренческую деятельность в пределах, предусмотренных соглашением о ведении технико-внедренческой деятельности. Для целей настоящего Федерального закона под технико-внедренческой деятельностью понимается создание и реализация научно-технической продукции, доведение ее до промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также создание программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем распределенных вычислений и оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем.
3. Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, не являющиеся резидентами особой экономической зоны, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность на территории особой экономической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Резидент особой экономической зоны не вправе иметь филиалы и представительства за пределами территории особой экономической зоны.

Статья 11. Деятельность органов государственного контроля на территории особой экономической зоны
Điều 11. Hoạt động của các cơ quan kiểm soát nhà nước trên lãnh thổ của đặc khu kinh tế
1. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на проведение государственного контроля (надзора) (далее также - органы государственного контроля (надзора), вправе проводить мероприятия по контролю в отношении резидентов особой экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" с учетом положений, предусмотренных настоящей статьей.
2. Мероприятия по контролю, за исключением налогового и таможенного контроля, проводимого должностными лицами налоговых и таможенных органов Российской Федерации, осуществляются в виде плановых комплексных проверок с учетом положений, предусмотренных настоящей статьей.
3. Плановые комплексные проверки проводятся по согласованию с органами управления особыми экономическими зонами. Плановые комплексные проверки проводятся на основании решения, выданного органами управления особыми экономическими зонами. В решении о проведении плановой комплексной проверки должны быть указаны ее предмет и период, который подлежит проверке.
4. Срок проведения плановых комплексных проверок не может превышать две недели.
5. При выявлении в ходе плановой комплексной проверки нарушений резидентом особой экономической зоны законодательства Российской Федерации должностные лица органов государственного контроля (надзора) выдают резиденту особой экономической зоны предписание об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее трех дней с момента составления акта о результатах проведения плановой комплексной проверки вручается резиденту особой экономической зоны либо его представителю под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате получения предписания резидентом особой экономической зоны либо его представителем. Если указанными выше способами предписание об устранении нарушений вручить резиденту особой экономической зоны или его представителю невозможно, оно отправляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней после его отправки.
6. Органы государственного контроля (надзора) проводят внеочередную проверку резидента особой экономической зоны по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об устранении нарушений. При неисполнении резидентом особой экономической зоны предписания об устранении нарушений до проведения внеочередной проверки лицо может быть лишено статуса резидента особой экономической зоны по решению суда на основании заявления органов управления особыми экономическими зонами.
7. Внеочередные проверки проводятся по согласованию с органами управления особыми экономическими зонами. Срок проведения внеочередной проверки не может превышать одну неделю.
8. Резидент особой экономической зоны при проведении органом государственного контроля (надзора) плановой комплексной проверки имеет право:
1) присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать информацию, предоставление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органов государственного контроля (надзора);
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов государственного контроля (надзора) в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Налоговые и таможенные органы Российской Федерации осуществляют налоговый и таможенный контроль на территории особой экономической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации. При двух и более существенных нарушениях резидентом особой экономической зоны налогового и (или) таможенного законодательства лицо может быть лишено статуса резидента особой экономической зоны по результатам рассмотрения судом заявления органов управления особыми экономическими зонами.

Глава 5. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности
Chương 5. Thỏa thuận về tiến hành hoạt động sản xuất-công nghiệp
Статья 12. Предмет соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
Điều 12. Đối tượng của thỏa thuận tiến hành hoạt động sản xuất-công nghiệp
1. По соглашению о ведении промышленно-производственной деятельности резидент особой экономической зоны обязуется в течение срока действия соглашения вести на территории особой экономической зоны промышленно-производственную деятельность, предусмотренную соглашением, и осуществить инвестиции в объеме и сроки, предусмотренные соглашением, а органы управления особыми экономическими зонами обязуются в срок, указанный в соглашении, заключить с резидентом особой экономической зоны договор аренды земельного участка, расположенного в пределах территории особой экономической зоны и прошедшего кадастровый учет за счет резидента, для ведения промышленно-производственной деятельности на срок действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, если меньший срок не заявлен резидентом.
2. По соглашению о ведении промышленно-производственной деятельности резидент особой экономической зоны обязан осуществить капитальные вложения в рублях в сумме, эквивалентной не менее десяти миллионов евро (за исключением нематериальных активов) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день представления заявки на заключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности в органы управления особыми экономическими зонами. При этом резидент особой экономической зоны обязан осуществить капитальные вложения в рублях в сумме, эквивалентной не менее одного миллиона евро (за исключением нематериальных активов) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день представления заявки на заключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности в органы управления особыми экономическими зонами, в течение года с даты заключения указанного соглашения.
3. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности может предусматривать обязанность органов управления особыми экономическими зонами заключать с резидентом особой экономической зоны договор аренды государственного и (или) муниципального недвижимого имущества, находящегося на земельных участках в пределах территории особой экономической зоны, на срок действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, если меньший срок не заявлен резидентом. Примерная форма договора аренды, порядок его заключения и размер арендной платы устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон. Арендная плата и иные платежи за государственное и (или) муниципальное недвижимое имущество, расположенное на земельных участках в пределах территории особой экономической зоны, поступают в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности должно предусматривать срок представления резидентом в органы управления особыми экономическими зонами проектной документации, необходимой для осуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для проведения ее экспертизы.
5. Резидент особой экономической зоны не вправе передавать свои права и обязанности по соглашению о ведении промышленно-производственной деятельности другому лицу.
6. Типовая форма соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.

Статья 13. Документы, необходимые для заключения соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
Điều 13. Các tài liệu cần thiết cho việc ký kết thỏa thuận về tiến hành hoạt động sản xuất-công nghiệp
1. Лицо, намеревающееся получить статус резидента особой экономической зоны, представляет в органы управления особыми экономическими зонами заявку на заключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, которая должна содержать:
1) сведения о предполагаемой деятельности заявителя, соответствующей типу особой экономической зоны;
2) сведения о площади земельного участка, необходимой для предполагаемой деятельности заявителя;
3) сведения о предполагаемых объемах капитальных вложений, включая объем капитальных вложений в течение года со дня заключения соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.
2. Заявитель прилагает к заявке на заключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности:
1) копию свидетельства о государственной регистрации;
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копию учредительных документов;
4) бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон;
5) положительное заключение на представленный заявителем бизнес-план, подготовленное банком или иной кредитной организацией, соответствующими критериям, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
3. Документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, принимаются органами управления особыми экономическими зонами по описи. Копию описи с отметкой о дате приема документов органы управления особыми экономическими зонами направляют (вручают) заявителю.
4. Органы управления особыми экономическими зонами принимают и направляют заявителю не позднее чем через десять рабочих дней после получения документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, одно из следующих решений:
1) о заключении соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности в срок, указанный в части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона;
2) об отказе в заключении соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности с указанием мотивированных оснований отказа.
5. Отказ в заключении соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности допускается в случае:
1) непредставления лицом документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи;
2) отсутствия на территории особой экономической зоны свободного земельного участка, отвечающего условиям, указанным в заявке на заключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности;
3) несоответствия предполагаемой деятельности заявителя видам деятельности, осуществление которых разрешено на территории особой экономической зоны;
4) несоответствия предполагаемого объема капитальных вложений требованиям, установленным частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона;
5) несоответствия бизнес-плана условиям, указанным в заявке на заключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.
6. Решение органов управления особыми экономическими зонами об отказе в заключении соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности может быть обжаловано в судебном порядке.

Статья 14. Порядок заключения соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
Điều 14. Trình tự ký kết thỏa thuận về tiến hành hoạt động sản xuất-công nghiệp
1. Органы управления особыми экономическими зонами готовят и заключают с заявителем соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о заключении с заявителем соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.
2. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности вступает в силу со дня его подписания сторонами.

Статья 15. Форма соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
Điều 15. Hình thức của thỏa thuận về tiến hành hoạt động sản xuất công nghiệp
Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Статья 16. Срок действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
Điều 16. Thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận về tiến hành hoạt động sản xuất-công nghiệp
Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности заключается на срок, не превышающий срока, оставшегося до прекращения существования особой экономической зоны.
Thỏa thuận về tiến hành hoạt động sản xuất công nghiệp được ký cho thời hạn không vượt quá thời hạn tồn tại còn lại của đặc khu kinh tế.
Статья 17. Порядок проведения экспертизы проектной документации
Điều 17. Trình tự tiến hành thẩm tra hồ sơ thiết kế
1. Резидент особой экономической зоны в срок, предусмотренный соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности, представляет в органы управления особыми экономическими зонами проектную документацию, необходимую для осуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для проведения ее экспертизы.
2. Органы управления особыми экономическими зонами обеспечивают проведение экспертизы проектной документации за счет резидента особой экономической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
3. Экспертиза проектной документации проводится в срок, не превышающий сорока пяти дней с даты представления всех необходимых документов.
4. Экспертиза проектной документации проводится уполномоченными органами исполнительной власти и завершается вынесением решения, оформленного органами управления особыми экономическими зонами в виде сводного экспертного заключения на проектную документацию.
5. Порядок взаимодействия органов управления особыми экономическими зонами и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации, а также порядок взаимодействия органов управления особыми экономическими зонами и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации, устанавливается соглашением о создании особой экономической зоны. Порядок взаимодействия органов управления особыми экономическими зонами и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации, устанавливается совместно федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон, и соответствующими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления градостроительной деятельности.
6. Органы управления особыми экономическими зонами выдают резиденту особой экономической зоны разрешение на строительство.

Статья 18. Изменение условий соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
Điều 18. Việc thay đổi điều kiện của thỏa thuận về tiến hành hoạt động sản xuất-công nghiệp
1. В случае, если резидент особой экономической зоны намерен изменить условия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, он представляет в органы управления особыми экономическими зонами следующие документы:
1) бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон;
2) положительное заключение на представленный заявителем бизнес-план, подготовленное банком или иной кредитной организацией, соответствующими критериям, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
2. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, принимаются органами управления особыми экономическими зонами по описи. Копию описи с отметкой о дате получения документов органы управления особыми экономическими зонами направляют (вручают) заявителю.
3. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения документов, указанных в части 1 настоящей статьи, органы управления особыми экономическими зонами принимают и направляют резиденту особой экономической зоны одно из следующих решений:
1) об изменении условий соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности;
2) об отказе в изменении условий соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.

Статья 19. Прекращение действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
Điều 19. Chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận về tiến hành hoạt động sản xuất-công nghiệp
Действие соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности прекращается:
1) по окончании срока, на который соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности было заключено;
2) в случае расторжения соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности;
3) в случае прекращения предусмотренного соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности договора аренды земельного участка, за исключением случаев, когда договор аренды расторгается в связи с выкупом земельного участка;
4) в случае лишения лица статуса резидента особой экономической зоны;
5) в случае досрочного прекращения существования особой экономической зоны.

Статья 20. Расторжение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
Điều 20. Hủy bỏ hiệu lực của thỏa thuận về tiến hành hoạt động sản xuất-công nghiệp
1. Расторжение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности допускается по соглашению сторон.
2. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности может быть расторгнуто судом по требованию одной из сторон в связи с существенным нарушением условий соглашения другой стороной, существенным изменением обстоятельств, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.
3. Существенным нарушением резидентом особой экономической зоны условий соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности является:
1) непредставление в органы управления особыми экономическими зонами в срок, установленный соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности, проектной документации для проведения экспертизы и согласования;
2) неосуществление капитальных вложений в объеме и сроки, предусмотренные соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности;
3) осуществление на территории особой экономической зоны предпринимательской деятельности, не предусмотренной соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности.
4. В случае отказа органов управления особыми экономическими зонами заключать договор аренды земельного участка и (или) договор аренды государственного и (или) муниципального имущества резидент особой экономической зоны имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности либо о заключении договора аренды земельного участка и (или) договора аренды государственного и (или) муниципального имущества.
5. В соглашении о ведении промышленно-производственной деятельности могут быть указаны иные действия резидента особой экономической зоны и (или) органов управления особыми экономическими зонами, признаваемые сторонами существенными нарушениями условий соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.
6. Соглашение о ведении промышленно-производственной деятельности может быть расторгнуто судом по требованию органов управления особыми экономическими зонами при наличии отрицательного сводного экспертного заключения на проектную документацию, если в разумный срок документация не будет доработана с учетом замечаний и предложений, изложенных в указанном заключении, и представлена для проведения повторной экспертизы.
7. В случае прекращения действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности по основанию, предусмотренному частью 6 настоящей статьи, расходы, понесенные резидентом особой экономической зоны в связи с исполнением соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, не возмещаются.

Статья 21. Последствия прекращения действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности
Điều 21. Hậu quả của việc chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận tiến hành hoạt động sản xuất-công nghiệp
1. В случае прекращения действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности лицо утрачивает статус резидента особой экономической зоны.
2. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том числе в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность на территории особой экономической зоны на общих основаниях.
3. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том числе в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности, вправе распорядиться принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом, находящимся на территории особой экономической зоны, по своему усмотрению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, при соблюдении условий, установленных статьей 37 настоящего Федерального закона.
4. При досрочном прекращении действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности в связи с существенными нарушениями его условий резидентом особой экономической зоны лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, обязано уплатить штраф в размере, предусмотренном соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности.
5. В случае прекращения действия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности договор аренды государственного и (или) муниципального имущества и договор аренды земельного участка, заключенные на условиях, предусмотренных соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности, прекращаются.

Глава 6. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности
Chương 6. Thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật
Статья 22. Предмет соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
Điều 22. Nội dung của thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật
1. По соглашению о ведении технико-внедренческой деятельности резидент особой экономической зоны в течение срока действия соглашения обязуется вести технико-внедренческую деятельность, предусмотренную соглашением, а органы управления особыми экономическими зонами обязуются в срок, указанный в соглашении, заключить с резидентом особой экономической зоны договор аренды государственного и (или) муниципального имущества, расположенного на земельных участках в пределах территории особой экономической зоны, для ведения технико-внедренческой деятельности.
2. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может предусматривать обязанность органов управления особыми экономическими зонами заключать с резидентом особой экономической зоны договор аренды земельного участка, расположенного в пределах территории особой экономической зоны и прошедшего кадастровый учет за счет резидента, на срок действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, если меньший срок не заявлен резидентом.
3. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может предусматривать срок представления резидентом в органы управления особыми экономическими зонами проектной документации, необходимой для осуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для проведения ее экспертизы.
4. Договор аренды государственного и (или) муниципального имущества заключается с резидентом особой экономической зоны на срок действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, если меньший срок не заявлен резидентом. Примерная форма договора аренды, порядок его заключения и размер арендной платы устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон. Арендная плата и иные платежи за государственное и (или) муниципальное недвижимое имущество, расположенное на земельных участках в пределах территории особой экономической зоны, поступают в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Резидент особой экономической зоны не вправе передавать свои права и обязанности по соглашению о ведении технико-внедренческой деятельности другому лицу.
6. Типовая форма соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.

Статья 23. Документы, необходимые для заключения соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
Điều 23. Những tài liệu cần cho việc ký kết thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật
1. Лицо, намеревающееся получить статус резидента особой экономической зоны, представляет в органы управления особыми экономическими зонами заявку на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, которая должна содержать:
1) сведения о предполагаемой деятельности заявителя, соответствующей типу особой экономической зоны;
2) сведения о государственном и (или) муниципальном имуществе, необходимом для предполагаемой деятельности заявителя.
2. Заявитель прилагает к заявке на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности:
1) копию свидетельства о государственной регистрации;
2) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) копию учредительных документов (для юридических лиц);
4) бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
3. Документы, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, принимаются органами управления особыми экономическими зонами по описи. Копию описи с отметкой о дате получения документов органы управления особыми экономическими зонами направляют (вручают) заявителю.
4. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, органы управления особыми экономическими зонами принимают и направляют заявителю одно из следующих решений:
1) о передаче заявки на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности и бизнес-плана в экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам, формируемый федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по управлению особыми экономическими зонами;
2) об отказе в рассмотрении заявки на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности.
5. Отказ в рассмотрении заявки на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности допускается только в следующих случаях:
1) непредставление лицом документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи;
2) отсутствие на территории особой экономической зоны государственного и (или) муниципального имущества, отвечающего условиям заявки и не переданного во владение и (или) в пользование третьим лицам;
3) несоответствие предполагаемой деятельности заявителя видам деятельности, осуществление которых разрешено на территории особой экономической зоны.
6. Органы управления особыми экономическими зонами обязаны указать в решении об отказе в рассмотрении заявки на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности мотивированные основания такого отказа. Решение может быть обжаловано в судебном порядке.
7. Экспертная оценка бизнес-плана осуществляется экспертным советом по технико-внедренческим особым экономическим зонам на основании критериев, установленных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
8. Не позднее чем через тридцать рабочих дней с даты получения заявки и бизнес-плана экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам принимает и направляет органам управления особыми экономическими зонами одно из следующих решений:
1) о поддержке бизнес-плана;
2) об отказе в поддержке бизнес-плана.
9. Отказ в поддержке бизнес-плана допускается в следующих случаях:
1) несоответствие бизнес-плана критериям, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон, в соответствии с настоящим Федеральным законом;
2) несоответствие бизнес-плана условиям заявки на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности.
10. В течение трех дней с даты получения решения экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам органы управления особыми экономическими зонами направляют заявителю уведомление в письменной форме:
1) о заключении соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности в срок, указанный в части 1 статьи 24 настоящего Федерального закона, при принятии экспертным советом по технико-внедренческим особым экономическим зонам решения о поддержке бизнес- плана;
2) об отказе в заключении соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности при принятии экспертным советом по технико-внедренческим особым экономическим зонам решения об отказе в поддержке бизнес-плана.

Статья 24. Порядок заключения соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
Điều 24. Trinh tự ký kết thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dựng ký thuật
1. Органы управления особыми экономическими зонами готовят и заключают соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности с заявителем в течение десяти рабочих дней с даты вынесения решения о поддержке бизнес-плана на условиях, указанных в заявке на заключение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности.
2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами.

Статья 25. Форма соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
Điều 25. Hình thức của thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật
Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Статья 26. Срок действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
Điều 26. Thời hạn hiệu lực của thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật
Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности заключается на срок, не превышающий срока, оставшегося до прекращения существования особой экономической зоны.
Thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật được ký với thời hạn không vượt quá thới hạn tồn tại còn lại của đặc khu kinh tế.
Статья 27. Порядок проведения экспертизы проектной документации
Điều 27. Trình tự tiến hành thẩm định hồ sơ thiết kế
1. Резидент особой экономической зоны в срок, предусмотренный соглашением о ведении технико-внедренческой деятельности, представляет в органы управления особыми экономическими зонами проектную документацию, необходимую для осуществления мероприятий, предусмотренных бизнес-планом, для проведения ее экспертизы.
2. Органы управления особыми экономическими зонами обеспечивают проведение экспертизы проектной документации за счет резидента особой экономической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
3. Экспертиза проектной документации проводится в срок, не превышающий сорока пяти дней с даты представления всех необходимых документов.
4. Экспертиза проектной документации проводится уполномоченными органами исполнительной власти и завершается вынесением решения, оформленного органами управления особыми экономическими зонами в виде сводного экспертного заключения.
5. Порядок взаимодействия органов управления особыми экономическими зонами и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации, а также порядок взаимодействия органов управления особыми экономическими зонами и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации, устанавливается в соглашении о создании особой экономической зоны. Порядок взаимодействия органов управления особыми экономическими зонами и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение экспертизы проектной документации, устанавливается совместно федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон, и соответствующими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления градостроительной деятельности.
6. Органы управления особыми экономическими зонами выдают резиденту особой экономической зоны разрешение на строительство.

Статья 28. Изменение условий соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
Điều 28. Việc thay đổi các điều kiện của Thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật
1. Условия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности могут быть изменены по соглашению сторон в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.
2. В случае, если резидент особой экономической зоны намерен изменить условия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, он представляет в органы управления особыми экономическими зонами бизнес-план, форма которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.
3. Не позднее чем через три рабочих дня с даты получения бизнес-плана, указанного в части 2 настоящей статьи, органы управления особыми экономическими зонами передают бизнес-план в экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам.
4. Не позднее чем через десять рабочих дней с даты получения бизнес-плана, указанного в части 2 настоящей статьи, экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам принимает и направляет в органы управления особыми экономическими зонами одно из следующих решений:
1) о поддержке бизнес-плана;
2) об отказе в поддержке бизнес-плана.
5. В течение трех дней с даты получения решения экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам органы управления особыми экономическими зонами направляют резиденту особой экономической зоны уведомление в письменной форме:
1) об изменении условий соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности;
2) об отказе в изменении условий соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности.

Статья 29. Прекращение действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
Điều 29. Đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật
Действие соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности прекращается:
1) по окончании срока, на который соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности было заключено;
2) в случае расторжения соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности;
3) в случае лишения лица статуса резидента особой экономической зоны;
4) в случае досрочного прекращения существования особой экономической зоны.

Статья 30. Расторжение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
Điều 30. Chấm dứt thỏa thuân về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật
1. Расторжение соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности допускается по соглашению сторон.
2. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может быть расторгнуто судом по требованию одной из сторон в связи с существенным нарушением соглашения другой стороной или существенным изменением обстоятельств.
3. Существенным нарушением резидентом особой экономической зоны условий соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности является осуществление на территории особой экономической зоны предпринимательской деятельности, не предусмотренной соглашением.
4. В случае отказа органов управления особыми экономическими зонами заключить договор аренды земельного участка и (или) договор аренды государственного и (или) муниципального имущества резидент особой экономической зоны имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности либо о заключении договора аренды земельного участка и (или) договора аренды государственного и (или) муниципального имущества.
5. В соглашении о ведении технико-внедренческой деятельности могут быть указаны иные действия резидента особой экономической зоны и (или) органов управления особыми экономическими зонами, признаваемые сторонами существенными нарушениями условий соглашения.
6. Соглашение о ведении технико-внедренческой деятельности может быть расторгнуто в судебном порядке по требованию органов управления особыми экономическими зонами при наличии отрицательного сводного экспертного заключения на проектную документацию, если в разумный срок документация не будет доработана с учетом замечаний и предложений, изложенных в указанном заключении, и представлена для проведения повторной экспертизы.
7. В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности по основанию, предусмотренному частью 6 настоящей статьи, расходы, понесенные резидентом особой экономической зоны в связи с исполнением соглашения, не возмещаются.

Статья 31. Последствия прекращения действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности
Điều 31. Hậu quả của việc chấm dứt hiệu lực của thỏa thuận về tiến hành hoạt động ứng dụng kỹ thuật
1. В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности лицо утрачивает статус резидента особой экономической зоны.
2. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том числе в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность на территории особой экономической зоны на общих основаниях.
3. Лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, в том числе в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности, вправе распорядиться принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом, находящимся на территории особой экономической зоны, по своему усмотрению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при соблюдении условий, установленных статьей 37 настоящего Федерального закона.
4. При досрочном прекращении действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности в связи с существенными нарушениями его условий резидентом особой экономической зоны лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, обязано уплатить штраф в размере, предусмотренном указанным соглашением.
5. В случае прекращения действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности действие договора аренды государственного и (или) муниципального имущества и договора аренды земельного участка, заключенных на условиях, предусмотренных соглашением о ведении технико-внедренческой деятельности, прекращается.

Глава 7. Порядок предоставления земельных участков, расположенных в пределах территории особой экономической зоны, и порядок пользования указанными земельными участками
Chương 7. Thủ tục cấp các khu đất nằm trong giới hạn lãnh thổ của đặc khu kinh tế và thủ tục sử dụng các khu đất được cấp
Статья 32. Режим землепользования в особой экономической зоне
Điều 32. Cơ chế sử dụng đất trong đặc khu kinh tế
1. Органы управления особыми экономическими зонами управляют и распоряжаются земельными участками в пределах ее территории на основании соглашения о создании особой экономической зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом положений настоящего Федерального закона.
2. Земельные участки в пределах территории особой экономической зоны могут предоставляться во временное владение и пользование исключительно на основании договора аренды.
3. Арендаторы земельных участков в пределах территории особой экономической зоны - собственники созданных ими объектов недвижимости имеют право выкупа расположенных под указанными объектами земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Договор аренды земельного участка
Điều 33. Hợp đồng thuê đất
Примерная форма договора аренды земельного участка, порядок его заключения и размер арендной платы определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических зон.

Статья 34. Арендная плата
Điều 34. Tiền thuê đất
1. Максимальный размер арендной платы за земельные участки, предоставленные резиденту особой экономической зоны на основании соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности, определяется постановлением Правительства Российской Федерации о создании особых экономических зон.
2. Арендная плата и иные платежи за земельные участки, расположенные в пределах территории особой экономической зоны, поступают в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 35. Распоряжение земельным участком в пределах территории особой экономической зоны
Điều 35. Việc định đoạt khu đất trong lãnh thổ của đặc khu kinh tế
Резидент особой экономической зоны - арендатор земельного участка, находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности, не вправе сдавать его в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять земельный участок в безвозмездное срочное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

Глава 8. Налогообложение резидентов особых экономических зон и таможенный режим в особых экономических зонах
Chương 8. Thuế đối với cư dân của đặc khu kinh tế và cơ chế hải quan trong đặc khu kinh tế
Статья 36. Налогообложение резидентов особых экономических зон
Điều 36. Thuế đối với cư dân của đặc khu kinh tế
Налогообложение резидентов особой экономической зоны осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Thuế đối với cư dân của đặc khu kinh tế được tiến hành phù hợp với đạo luật của Liên Bang Nga về thuế và phí
Статья 37. Таможенный режим свободной таможенной зоны
Điều 37. Cơ chế hải quan trong đặc khu kinh tế
1. Свободная таможенная зона - таможенный режим, при котором иностранные товары размещаются и используются в пределах территории особой экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а также без применения к указанным товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а российские товары размещаются и используются на условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин.
2. Товары помещаются резидентами особой экономической зоны под таможенный режим свободной таможенной зоны в целях ведения ими промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
3. Под таможенный режим свободной таможенной зоны помещаются:
1) товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации с территорий иностранных государств;
2) товары, ввозимые на территорию особой экономической зоны с остальной части таможенной территории Российской Федерации;
3) товары, находящиеся на территории особой экономической зоны и приобретаемые у лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны.
4. Товары могут находиться на территории особой экономической зоны в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны в течение всего срока существования особой экономической зоны, за исключением случаев, когда таможенный режим свободной таможенной зоны прекращается в соответствии с положениями настоящей статьи.
5. С товарами, помещенными под таможенный режим свободной таможенной зоны, допускается совершение любых операций, если такие операции соответствуют условиям соглашений о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
6. Правительство Российской Федерации при принятии решения о создании особой экономической зоны вправе установить перечень запрещенных операций, совершаемых с товарами, помещенными под таможенный режим свободной таможенной зоны
7. Ввоз товаров на территорию особой экономической зоны и вывоз с ее территории осуществляются с разрешения таможенных органов.
8. Территория особой экономической зоны является зоной таможенного контроля. Таможенный контроль осуществляется таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации. Таможенные органы осуществляют идентификацию товаров, ввозимых на территорию особой экономической зоны, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела. В указанных целях таможенные органы вправе требовать документы, подтверждающие статус товаров для таможенных целей при их ввозе на территорию особой экономической зоны, использовании на этой территории, а также при их вывозе с территории особой экономической зоны.
9. Иностранные товары, ввозимые на территорию особой экономической зоны и не могущие быть помещенными под таможенный режим свободной таможенной зоны в соответствии с положениями части 1 настоящей статьи, подлежат помещению под иные таможенные режимы в соответствии с требованиями таможенного законодательства Российской Федерации. Таможенное оформление таких товаров осуществляется за пределами территории особой экономической зоны до их ввоза на территорию особой экономической зоны.
10. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела, устанавливает требования к обустройству, сооружению и планировке особой экономической зоны, а также условия доступа на территорию особой экономической зоны для обеспечения эффективности таможенного контроля.
11. Резиденты особой экономической зоны представляют в таможенный орган в письменной форме сведения о товарах, предполагаемых к ввозу на территорию особой экономической зоны в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны, о совершаемых с ними операциях и о товарах, изготавливаемых в результате совершения таких операций, не позднее чем за пятнадцать дней до начала каждого календарного года, а в отношении первой партии товаров, ввозимых на территорию особой экономической зоны, - не позднее чем за пятнадцать дней до подачи таможенной декларации.
12. В течение календарного года, но не чаще одного раза в квартал резидент особой экономической зоны вправе изменить и (или) дополнить сведения о номенклатуре и количестве ввозимых на территорию особой экономической зоны товаров и совершаемых с ними операциях, сообщив указанные сведения в таможенный орган не позднее чем за пятнадцать дней до подачи таможенной декларации.
13. Сведения, указанные в частях 11 и 12 настоящей статьи, подлежат согласованию с органами управления особыми экономическими зонами на предмет соответствия номенклатуры товаров, их количества и совершаемых с ними операций условиям соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.
14. Товары, не указанные в заявлении резидента особой экономической зоны, помещению под таможенный режим свободной таможенной зоны не подлежат.
15. Форма заявления резидента особой экономической зоны и требования к сведениям, указываемым в нем, определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела.
16. Лица, осуществляющие деятельность на территории особой экономической зоны (резиденты и нерезиденты), обязаны вести учет ввозимых, вывозимых, хранящихся, изготавливаемых, перерабатываемых, приобретаемых и реализуемых товаров на территории особой экономической зоны и представлять таможенным органам отчетность в отношении этих товаров. Любые изменения, происходящие с товарами в пределах особой экономической зоны, должны отражаться в учетных документах. Форма учета и отчетности, а также порядок и сроки представления отчетности таможенным органам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере налогов и сборов.
17. При помещении резидентами особой экономической зоны под таможенный режим свободной таможенной зоны иностранных товаров, ввозимых на территорию особой экономической зоны с остальной части таможенной территории Российской Федерации либо приобретаемых у лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны, суммы ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость возвращаются таможенными органами, если освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость или их возврат предусмотрены при фактическом вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.
18. При вывозе товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, за пределы территории особой экономической зоны (за исключением перемещения товаров в другую особую экономическую зону в целях их использования в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны) или при передаче этих товаров нерезиденту особой экономической зоны использование таможенного режима свободной таможенной зоны должно быть прекращено в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.
19. При выпуске для свободного обращения на остальную часть таможенной территории Российской Федерации помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны иностранных товаров (в том числе продуктов их переработки, если товары подверглись не запрещенным в особой экономической зоне операциям, их отходов или остатков) или отчуждении их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны, таможенными органами в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации взимаются таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость и акцизы по ставкам налогов, действующим на дату принятия таможенной декларации таможенным органом в связи с вывозом товаров с территории особой экономической зоны на остальную часть таможенной территории Российской Федерации или отчуждением их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны. При этом акцизы подлежат уплате при выпуске для свободного обращения продуктов переработки, если продуктами переработки являются товары, изготовленные из иностранных и (или) российских товаров, не являющихся подакцизными при помещении их под таможенный режим свободной таможенной зоны.
20. Для целей исчисления таможенных пошлин, уплачиваемых в соответствии с частью 19 настоящей статьи, применяются ставки таможенных пошлин, установленные для иностранного товара, ввезенного на территорию особой экономической зоны, или ставки таможенных пошлин, установленные для товара, изготовленного на территории особой экономической зоны в результате совершения незапрещенных операций, по выбору плательщика.
21. Плательщик указывает выбранную им систему исчисления ставок таможенных пошлин в сведениях, представляемых в соответствии с частью 11 настоящей статьи.
22. Система исчисления ставок таможенных пошлин может быть изменена плательщиком в течение календарного года в порядке, предусмотренном частью 12 настоящей статьи.
23. Для целей исчисления таможенных пошлин, уплачиваемых в соответствии с частью 19 настоящей статьи таможенная стоимость и количество иностранных товаров, в том числе подвергшихся не запрещенным в особой экономической зоне операциям, определяются на день их помещения под таможенный режим свободной таможенной :юны без учета стоимости и количества, добавленных при совершении незапрещенных операций, в том числе без учета стоимости и количества российских товаров.
24. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость и акцизов, взимаемых в соответствии с частью 19 настоящей статьи, таможенная стоимость и количество товаров, в том числе подвергшихся не запрещенным в особой экономической зоне операциям, определяются на день принятия таможенной декларации таможенным органом в связи с вывозом товаров с территории особой экономической зоны на остальную часть таможенной территории Российской Федерации или отчуждением их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны.
25. Для определения таможенной стоимости товаров в случае, предусмотренном частью 24 настоящей статьи, применяется общий порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, с учетом следующих особенностей:
1) при определении таможенной стоимости по методу определения стоимости сделки с ввозимыми товарами таможенной стоимостью является стоимость сделки, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары при их продаже лицом, являющимся резидентом особой экономической зоны, лицу, не являющемуся резидентом особой экономической зоны;
2) для целей определения таможенной стоимости датой пересечения таможенной границы оцениваемыми товарами считается день принятия таможенной декларации таможенным органом в связи с вывозом товаров с территории особой экономической зоны на остальную часть таможенной территории Российской Федерации или отчуждением их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны;
3) место прибытия товаров на таможенную территорию Российской Федерации определяется как место вывоза с территории особой экономической зоны или как территория особой экономической зоны при продаже товаров нерезиденту особой экономической зоны без вывоза товаров с территории особой экономической зоны.
26. При вывозе российских товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, с территории особой экономической зоны на остальную часть таможенной территории Российской Федерации, а также при отчуждении их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны, таможенными органами взимаются налог на добавленную стоимость и акцизы по ставкам налогов, действующим на дату принятия таможенной декларации таможенным органом в связи с вывозом товаров с территории особой экономической зоны на остальную часть таможенной территории Российской Федерации или отчуждением их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны. При этом акцизы подлежат уплате в отношении продуктов переработки, если продуктами переработки являются товары, изготовленные из российских товаров, не являющихся подакцизными при помещении их под таможенный режим свободной таможенной зоны.
27. Таможенное оформление российских товаров осуществляется по правилам, установленным в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации для таможенного оформления иностранных товаров при их выпуске для свободного обращения на таможенной территории Российской Федерации.
28. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость и акцизов, уплачиваемых в соответствии с частью 26 настоящей статьи, стоимость и количество российских товаров, в том числе подвергшихся не запрещенным в особой экономической зоне операциям, определяются на день принятия таможенной декларации таможенным органом в связи с вывозом товаров с территории особой экономической зоны на остальную часть таможенной территории Российской Федерации или отчуждением их в пользу лиц, не являющихся резидентами особой экономической зоны. Стоимость указанных товаров для целей исчисления налога на добавленною стоимость определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в нее налога на добавленную стоимость, а для акцизов - без включения в нее акцизов.
29. Налог на добавленную стоимость и акцизы в соответствии с частями 26 - 28 настоящей статьи не подлежат уплате в случае перемещения российских товаров в другую особую экономическую зону в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны. Перевозка товаров между особыми экономическими зонами осуществляется по правилам, предусмотренным таможенной процедурой внутреннего таможенного транзита в отношении иностранных товаров в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации.
30. При вывозе иностранных и российских товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, с территории особой экономической зоны за пределы таможенной территории Российской Федерации ввозные таможенные пошлины и налоги не взимаются, а вывозные таможенные пошлины подлежат уплате в соответствии с таможенным режимом экспорта, за исключением иностранных товаров, ввезенных на территорию особой экономической зоны с территории иностранного государства и вывозимых за пределы таможенной территории Российской Федерации в неизменном состоянии без учета изменения состояния товаров вследствие естественного износа или естественной убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения.
31. Таможенное оформление товаров, указанных в части 30 настоящей статьи, осуществляется по правилам, установленным в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации для таможенного оформления товаров при их вывозе в соответствии с таможенным режимом экспорта.
32. Товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны, могут быть уничтожены на территории особой экономической зоны в случае утраты этими товарами коммерческой ценности под контролем (с разрешения) таможенного органа или отчуждены в пользу другого резидента особой экономической зоны с отражением факта их уничтожения или отчуждения в отчетности, представляемой таможенному органу.
33. При прекращении существования особой экономической зоны находящиеся на ее территории товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны, подлежат перемещению в другую особую экономическую зону в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны либо помещению под иной таможенный режим в течение трех месяцев с момента прекращения существования особой экономической зоны.
34. В течение срока, установленного частью 33 настоящей статьи, указанные товары для таможенных целей рассматриваются как находящиеся на временном хранении.
35. В случае, если лицо, обладавшее статусом резидента особой экономической зоны, не переместило товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны, в другую особую экономическую зону либо не поместило их под иной таможенный режим, то по истечении срока, установленного частью 33 настоящей статьи, таможенные органы распоряжаются товарами, находящимися на территории особой экономической зоны, в соответствии с главой 41 Таможенного кодекса Российской Федерации по правилам, предусмотренным для распоряжения товарами, срок временного хранения которых истек.
36. Оборудование и объекты недвижимости, ввезенные на территорию особой экономической зоны в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны и (или) изготовленные из товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и принадлежащие лицам, являвшимся резидентами особой экономической зоны на момент прекращения существования особой экономической зоны, остаются в собственности указанных лиц без уплаты таможенных пошлин и налогов и приобретают статус находящихся в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.
37. В случае утраты лицом статуса резидента особой экономической зоны, в том числе в связи с досрочным прекращением действия соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности, принадлежащие ему товары, помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны, подлежат отчуждению в пользу другого резидента особой экономической зоны либо помещению под иной таможенный режим в течение трех месяцев с даты внесения записи об утрате лицом статуса резидента особой экономической зоны в реестр резидентов особой экономической зоны.
38. В случае, если лицо, утратившее статус резидента особой экономической зоны, не произвело отчуждение товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, либо не поместило их под иной таможенный режим, то по истечении срока, установленного частью 37 настоящей статьи, таможенные органы распоряжаются товарами, находящимися на территории особой экономической зоны, в соответствии с главой 41 Таможенного кодекса Российской Федерации по правилам, предусмотренным для распоряжения товарами, срок временного хранения которых истек.
39. В случае утраты лицом статуса резидента особой экономической зоны в связи с истечением срока действия соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности оборудование и объекты недвижимости, ввезенные на территорию особой экономической зоны в соответствии с таможенным режимом свободной таможенной зоны и (или) изготовленные из товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенной зоны, и принадлежащие лицам, являвшимся резидентами особой экономической зоны и выполнившим условия соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности, остаются в собственности указанного лица без уплаты таможенных пошлин и налогов. Указанные оборудование и объекты недвижимости приобретают статус находящихся в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации.
40. Товары, ввозимые индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом на территорию особой экономической зоны после утраты лицом статуса резидента особой экономической зоны, не могут помещаться под таможенный режим свободной таможенной зоны со дня, следующего за днем внесения записи об утрате лицом статуса резидента особой экономической зоны в реестр резидентов особой экономической зоны.
41. Для целей настоящей статьи применяются понятия, используемые в Таможенном кодексе Российской Федерации. В части, не урегулированной настоящей статьей, применяются положения Таможенного кодекса Российской Федерации.

Глава 9. Гарантии, предоставляемые резидентам особых экономических зон
Chương 9. Các đảm bảo cho cư dân của đặc khu kinh tế
Статья 38. Гарантия от неблагоприятного изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
Điều 38. Đảm bảo để tránh những thay đổi bất lợi trong đạo luật của Liên bang Nga về thuế và phí
Акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законы субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативные правовые акты органов местного самоуправления о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков - резидентов особых экономических зон, за исключением актов законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, касающихся налогообложения подакцизных товаров, не применяются в отношении резидентов особых экономических зон в течение срока действия соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности.

Статья 39. Порядок разрешения споров
Điều 39. Thủ tục giải quyết các tranh chấp
Споры, связанные с созданием или прекращением существования особой экономической зоны, нарушением резидентами особой экономической зоны условий соглашения о ведении промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности на территории особой экономической зоны, а также иные споры, возникающие из отношений, регулируемых настоящим Федеральным законом, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 10. Заключительные положения
Chương 10. Các điều khoản cuối cùng
Статья 40. Прекращение существования особых экономических зон и свободных экономических зон
Điều 40. Chấm dứt sự tồn tại của các đặc khu kinh tế và của các khu kinh tế tự do
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона существование особых экономических зон и свободных экономических зон, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи особых экономических зон, созданных до дня его вступления в силу, прекращается.
2. Положения настоящего Федерального закона не распространяются на отношения, урегулированные федеральным законом об особой экономической зоне в Калининградской области и федеральным законом об особой экономической зоне в Магаданской области.

Статья 41 . Вступление в силу настоящего Федерального закона
Điều 41. Hiệu lực thi hành của Luật liên bang này
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.
Luật liên bang này bắt đầu có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày nó được công bố chính thức.
Президент Российской Федерации
В. Путин
Tổng thống LB Nga V. Putin


Nguồn tài liệu:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/