lundi 25 juin 2018

THƠ THẦN


1.
Obama đọc “thơ thần” phá Tống
Nhắc bạn Việt Nam nhớ một thời.
”Sông núi nước Nam vua Nam ở”,
”Rành rành định phận tại sách trời”.

Sách trời nay thay bằng cương lĩnh
Trưởng đảng độc tài soán ngôi trời.
Nước Nam đâu chỉ vua Nam ở.
Bành trướng Bắc phương ngự khắp nơi.


2.
Tuyên ngôn độc lập thời Đại Việt
Thần dân tâm nguyện luôn khắc ghi:
Đánh giặc ngoại xâm, lũ bán nước,
Giữ vững non sông đúng Đạo Nghì.ĐOÀN THUẬN