jeudi 14 juin 2018

BẠN SẮP PHẠM LUẬT AN NINH MẠNG

-Họ ăn cắp, bạn nói họ ăn cắp. Bạn phạm luật an ninh mạng
-Họ đánh dân, bạn viết họ đánh dân. Bạn phạm luật an ninh mạng
-Họ cướp nhà cướp đất, bạn la họ cướp đất,cướp nhà. Bạn phạm luật an ninh mạng
-Dân biểu tình, bạn chụp hình dân biểu tình. Bạn phạm luật an ninh mạng.


-Họ giết dân, bạn quay phim họ giết dân. Bạn phạm luật an ninh mạng
-Bạn viết báo, Đảng không thích. Bạn phạm luật an ninh mạng.
-Bạn làm thơ, có người tố thơ phản động. Bạn phạm luật an ninh
-Bạn thấy nhiều Tàu quá, bạn than nước rơi vào tay Tàu. Bạn phạm an ninh mạng
-Họ bóp cổ dân, lấy tiền xây dinh thự, mua nhà ở ngoại quốc, bạn thắc mắc. Bạn phạm an ninh mạng
-Họ lập biệt khu, bạn nói họ lập biệt khu. Bạn phạm anh ninh mạng.
-Chúng bán nước, bạn la chúng bán nước. Bạn phạm luật an ninh mạng
Chỉ có một cách không phạm luật an ninh mạng là không nhìn, không nghe, không nói nữa. Nghĩa là chết. Hay sống như một thây ma. Chỉ có người chết mới hết sợ phạm luật an ninh mạng. Bạn chết. Con cháu bạn chết. Dân chết. Nước chết