20 mai 2016

Tuyên truyền và lừa dối: Bài giảng của Linh mục Giu-se Nguyễn văn Toản tại Saigon


Sau bài giảng trước 500 người, tuyệt đại đa số là giới trẻ, linh mục Nguyễn Văn Toản thuộc dòng Chúa Cứu Thế đã bị chính quyền bắt cóc mất tích.

Hãy cẩn thận, đừng để bị lừa gạt, đừng để rơi vào tình trạng biến cái xấu thành cái tốt, cái giả thành thật, cái đúng thành sai