16 décembre 2016

Cần thay đổi thể chế chính trị để chấn hưng giáo dục

Giáo sư  Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Kết quả hình ảnh cho Triết lý giáo dục
Minh họa Internet


 Nến giáo dục Việt Nam ngày càng sa sút nghiêm trọng, tụt hậu nhiếu bậc so với các nước trong vùng.


Có nhiếu nguyên nhân được đề cập đến để giải thích cho sự tụt hậu đó mà nối bật là triết lý giáo dục. Có người nói Việt Nam chưa có triết lý giáo dục nhưng số đông khăng đinh từ xa xưa Việt Nam đã có triết lý, có nguyên lý giáo dục. Sơ dĩ có tình trạng tụt hậu là do mấy chục năm gần dưới chế độ toàn tri của đảng cộng sản giáo dục đi theo  chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, thực hiện môt triết lý giáo dục sơ cứng, ; bảo thủ  biến con người trở thành  nô lệ.

Từ Hà Nội, Giáo sư Nguyễn Đình Công qua cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định cần thây đổi thể chế chịnh trị để  chân hưng giao dục.

Nội dung như sau – Mời quí  vị cùng nghe.