06 février 2018

ĐỜ MỜ CÁC ÔNG!


Thơ Tân Thái Bá

Không có gì chua xót
Bằng thấy tiền của dân
Được chi cho những cái
Vớ vẩn và không cần.

Một nghìn bốn trăm tỉ
Là số tiền người ta
Định xây nghĩa trang khủng
Cho lãnh đạo nước nhà.
Một, xưa nay cộng sản
Khoe liêm chính, kiệm cần.
Vậy sao cả khi chết
Cứ muốn hơn thằng dân?


Hai, ai là lãnh đạo
Và lãnh đạo của ai?
Đảng chọn hay dân chọn,
Chưa nói chuyện đúng sai?


Ba, dân đang thiếu đói,
Trẻ đi học thiếu trường,
Người ốm thiếu bệnh viện,
Dân bản thiếu con đường,

Mà các ông, lãnh đạo,
Của giai cấp công nông,
Đòi xây nghĩa trang khủng.


Thì đờ mờ các ông.

Thôi, từ nay thôi nhé,
Thôi “vì nước, vì dân”,
Thôi cả chức “đầy tớ”
Nghe chối cả tỉ lần.