26 juin 2016

Chung sức thảo Bản cáo trạng: Tội ác hủy hoại môi trường của giặc bành trướng

Bùi Tín


Người dân xuống đường biểu tình vụ cá chết tại Hà Nội, ngày 1/5/2016.

Vì sao t sau v cá chết trng ven bin min Trung, sau nhiu đt kim tra ti ch, có nhiu chng c v s c tình hy hoi môi trường bin, B Chính tr đến nay vn im lng. H không m mm vì khó nói, khó giái thích, khó gii quyết quá! Nhưng s im lng đến bao gi?


L ra B Chính tr phi tho ra bn cáo trng liên quan đến v đu đc môi trường ven bin Vit Nam, ch đích danh th phm là đng CS và Nhà nước Trung Quc cho tòan dân, quc hi và toàn thế gii biết. Nhưng h không dám, không có gan làm, cho nên trí thc dân tc cùng gii lut gia Vit Nam cn hp sc đm nhn trách nhim tho ra Bn Cáo trng này.

Là nhà báo theo dõi tình hình , tôi xin mn phép tm phác tho ra bn nháp đu tiên Bn Cáo trng, tt nhiên là có nhiu thiếu sót, đ quý v b sung cho. Tôi nghĩ hàng triu đng bào cũng đang st rut đến cùng cc như tôi.

Bn cáo trng nên có các ni dung sau đây :

Nói trng ra, đây là mt âm mưu cc kỳ thâm đc, tàn bo, và bt nhân, mang tính cht hy dit cuc sng ca c mt dân tc bng mt h thng âm mưu tng hp:

- phía Tây, bao vây bng gng kìm t nhiên sông Mekong vi hàng chc đp ln nh, làm cho rung đng h lưu khi thì cn kit hoang hóa, khi thì lt to, nhim mn nng, khai t va lúa ln nht nước ngay t mùa lúa năm nay.

- phía Đông, c tình gây thm ha môi trường bin quy mô ln bng các đc t mnh, làm cn kit ngun sng ca hàng triu ngư dân ven bin, cũng làm cn kit ngun thc ăn ch cht ca mi tng lp dân cư, khi cá là ngun dinh dưỡng chính ca toàn dân, khi mui, nước mm là ngun gia v truyn thng ngàn đi ca dân tc Vit.

- gii đt hp b kp gia hai gng kìm trên đã b Hán hóa dn 26 năm nay theo các kế hoch trng rng sut gii biên gii, khai thác bô xít đc hi trên Cao nguyên min Trung, hàng lot d án nhit đin, thy đin, hóa cht, gang thép, xi măng, cu cng, hài cng... tri dài ra khp nước, hin do hàng trăm công ty ln nh người Hán trúng thu đm nhn, thi công kéo dài, giá thành cao, k thut cc thp, đng thi chúng to nên hàng chc t đim dân cư người Hán, gm mi cm gm vài trăm đến vài ngàn người Hoa và gia đình Hoa – Vit , cùng hàng vn cán b k thut và công nhân Trung Quc các loi, phn ln không có giy nhp cnh hp l.

Tt c vic làm trên đây nhm nhiu mc tiêu, nhiu mt, trước mt và lâu dài, nhm làm suy yếu nn kinh tế - tài chính, nn nông nghip và công nghip nước ta, làm hao mòn, suy yếu và kit qu sinh lc ca dân tc ta v mi mt: con người, cuc sng, văn hóa xã hi, đ cui cùng phi ph thuc vào chúng và không có con đường nào thoát khi s phn b đng hóa vi người Hán, như các dân tc Mãn, Mông, Hi, Tng. Đ ri Vit Nam s tr thành mt vùng t tr ca Trung Quc, hoc mt tnh ca Trung Quc, thm chí mt huyn ca tnh Vân Nam, tnh Qung Châu hay tnh Hi Nam.

Nói tóm li đây là mt mưu đ dit chng có tính tóan, có h thng đi vi toàn dân tc Vit Nam, đã biu hin rõ ràng, mà v x cht đc quy mô và hàm lượng ln trong Bin Đông ca Vit Nam hai tháng nay đã phơi bày ra ánh sáng, không còn che du được na.

V dit chng này vượt qua tt c các cuc khng b ca Nhà nước Hi giáo, mi cuc gây nên hàng trăm nn nhân, vượt quá v đánh sp Tháp đôi New York, có th xếp ngang vi cuc dit chng Do Thái ca bn phát xít Hitler gây nên cái chết ca hơn 6 triu sinh mng trong Thế chiến II.

Nhân dân Vit Nam có quyn đưa V án dit chng này ra Liên Hip Quc, ra Tòa án Quc tế La Haye.

Chúng ta cũng nên mi các Lut gia Quc tế chuyên v Ti ác và Dit chng tham gia cuc điu tra và phát biu chính kiến v v án ln chưa tng có này. Chc chn rng khi tìm các nguyên nhân xa và gn cũng như nhng k ti phm trc tiếp hay gián tiếp ca v án, đng CSVit Nam s có phn trách nhim không nh ca mình, và 5 khóa B Chính tr, 5 khóa Ban chp hành TƯ, 5 khóa Tng Bí thư, t Nguyn Văn Linh, qua Đ Mười, Lê Kh Phiêu đến Nông Đc Mnh và hin ti là Nguyn Phú Trng đu có trách nhim, đu phi b thm vn k càng trước ngành tư pháp Vit Nam và quc tế. Khi vn đ đt ra: ai dn quân gic vào nhà? T đây s lòi ra ni dung Mt đàm và Mt ước Thành Đô còn kín mít.

Cã xã hi Vit Nam là nhân chng, cũng là nn nhân, s có quyết đnh đ gii quyết theo Lut pháp V án kinh hoàng này. Quân đi Nhân dân có trách nhim bo v cuc sng an lành ca toàn dân trong cuc khng hong chính tr. Các t chc Xã hi Dân s được xây dng trong hy sinh b đàn áp và tù đy có đy đ tư thế thay mt cho nhân dân và xã hi đng ra tm nm quyn lc trong tình thế đc bit hin nay. Chúng ta có quyn đóng ca nhà mình, đóng ca tm thi biên gii phía Bc trong tình thế khn trương.

Rt mong tt c nhng người yêu nước thương dân trong và ngoài nước tham gia ý kiến vào Bn Cáo trng sơ lược này qua các phương tin thông tin đi chúng.

Bùi Tín