23 août 2016

Sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Việt Nam đã đến hồi kết


Tiến sĩ Lê Minh Nguyên trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành


Sau khi cướp được chính quyền vào hang 8/1945 dùng công cụ chuyên chính vô sản để cai trị đất nước giới càm quyền công sản Việt Nam không từ bỏ một thủ đoạn dã man, tan bạo nào để duy trì chế độ đọc tài toàn trị trong hơn 70 năm qua trên miền Bắc và hơn 40 năm trong cả nước.Tức nước vỡ bờ, bằng nhiều hình thưc tranh đấu nhân dân ta đã và đang vượt qua sợ hãi vùng lên tranh đấu bằng sức mình cùng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để giành lấy cuộc sống dân chủ , tự do thật sư, xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên trong cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành đã nêu lên những dữ kiện khẳng định sự sụp đổ của chế độ công sản Việt Nam đã đên hồi kết.

Nội dung như sau – Mòi quí vị cùng nghe