30 août 2016

Sau biển gầm là rừng núi thét!


Ảnh minh hoạ.

 V án 3 quan chc cp tnh Yên Bái b bn chết đang là đ tài bàn lun nóng hi. Bao nhiêu câu hi "vì sao" đang được đt ra.


Vì sao xy ra cuc thanh toán nhau này? Vì sao các quan chc đng chí cng sn vi nhau cp khá cao li thù oán nhau đến mc giết nhau tàn bo như thế? Vì sao dư lun nhân dân li có v dng dưng không t ra xúc đng, cm thông vi các nn nhân và gia đình h, cũng như vi đng cm quyn và nhà nước như các nhà lãnh đo cao nht công khai bày t? Vì sao li có thái đ vui mng, hài lòng trong mt s blog t do, coi đó là s thanh toán ln nhau gia các "nhóm li ích riêng tư" ganh ăn tc vi nhau, “đáng đi” bn quan tham như sâu b lúc nhúc t hi?

Phi chăng v án phn ánh s suy đi đo đc trong đng cm quyn đã đt đến đnh đim đ cán b cm quyn ngang cp coi nhau như k thù? cơ s, đng viên công an đp giày vào mt đng viên xung đường chng bành trướng, nay đng viên cp cao hơn giết nhau. Cũng đã có mt s nghi án cán b cp cao nht giết nhau, như tướng Phm Quý Ng b th tiêu khi là nhân chng sng trong v án Đi tướng Trn Đi Quang b cáo buc nhn 1 triu đôla ca Dương Chí Dũng do chính nghi can này khai báo. C cái đà này thì các đng chí lãnh đo cp cao nht có th tht nhau như chơi, khi đng suy thoái không sao ngăn chn ni.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã vi vàng ch th cho các dư lun viên lên tiếng trên báo chí l phi, mng m dư lun là "bt lương vô đo", vô cm, thm chí còn h hê trước cái chết bi thm ca 3 quan chc, trong đó 2 người được làm tang l cp cao.

Đáng chú ý là qua v án này nim tin ca dân vi đng càng t ra sa sút, nên có hoài nghi dai dng là có gì không đúng s tht trong nhng tin tc do công an điu tra và tuyên hun đưa ra đ giu nhm, bt kín v án này. Ti sao nhng viên đn đu tiên li không có ai nghe thy, khi các cán b đã t tp đông đo đ ch hp sát đó? Hung th bn chết ngay ông bí thư tnh y ri ung dung đi ra cách đó 150 mét còn chào hi mi người ri mi vào phòng khác bn chết ông trưởng ban t chc ri t bn vào mình. Rõ ràng là nhng s kin trên thc tế rt khó có th din ra như vy!

Và vì sao các bác s khám nghim đã thc mc v tin tc nói rng th phm t bn vào đu mà viên đn li xuyên t sau gáy ra trước. Vy thì rt có th nghi phm cũng ch là nn nhân ca mt hung th bí mt nào khác. Ri li còn câu hi vì sao chính quyn tuyên b không khi t v án vì k gây án đã chết, đ ri ngay sau đó li tuyên b s khi t?

Còn nh vài ngày trước đó, trong bui gp các đng viên cao cp nht đã ngh hưu, ông Đinh Thế Huynh, y viên thường trc Ban Bí thư, và chính Tng Bí thư Nguyn Phú Trng đã trn an các đng chí ca mình rng "Nim tin đi vi đng đang được cng c và nâng cao". Vi phát biu này, Ông Trng cho thy không nhng là “lú ln” mà còn nói sai s tht, c tình nhm mt bt tai trước s tht là nim tin ca nhân dân đi vi đng cm quyn đã sa sút đến mc tn đáy ri, mt điu mà ai cũng nhn ra.

Xin nêu mt gi ý đ rng đường dư lun. Trên mng Ba Sàm mi có bài viết ca FB Ben Nguyen rt đáng chú ý. Đó là bài báo dài nhiu kỳ vi nhiu nh chp, nhan đ Bn danh sách đen ca nhóm nhà báo Đ Doãn Hng. Bài báo cho biết, t năm 2014 ti vùng h Thác Bà thuc các huyn Lc Yên và Yên Bình, tnh Yên Bái, đã xy ra nhiu v tranh chp tài nguyên rng, mt đc sn hu như duy nht ca Yên Bái. Rng Yên Bái bt ngàn là rng già lâu năm, đy cây c th 200 và hơn 100 năm, đường kính thân 1 mét 6, chu vi hơn 3 mét, cao c 30 mét, gm các loi g, sến, lim, thông, giá tr có cây lên đến 300 t đng. Vùng Thác Bà rng 23.400 héc ta, sát sông Chy, cha gn 4 t khi nước, vi hàng nghìn hòn đo. Tài nguyên rng già đúng là mõ vàng khng l ca tnh Yên Bái. T xưa nói rng là "vàng" qu không sai.

My chc năm nay trong vùng rng bt ngàn cây c th quý này âm thm din ra mt cuc tranh dành ngun li to ln là g quý. Lâm nghip và kim lâm tr thành hai ngành công tác rt béo b, và đã din ra mt cuc đu tranh sng mái gia ngành nông nghip, lâm nghip và kim lâm cùng các cơ quan hành chính, công an, tư pháp. Ghê gm nht là ngoài s hàng chc vn nhân viên quan chc các ngành trên còn có hàng vn tên "lâm tc" t dưới min xuôi và các tnh xung quanh kéo đến. Chúng là bn hung đ táo tn ranh ma, to nên phe nhóm riêng, mua chuc cơ quan hành chính, cơ quan đng, cơ quan công an, lâm nghip, kim lâm, tư pháp, giao thông to nên mt cuc ni chiến ri rm phc tp, khi thì hp tác khi thì tranh dành nhau quyết lit. Lâm tc có mt trong y ban, tnh và huyn y đng CS, trong Công an, tư pháp, trong lâm nghip và kim lâm, trong dân quân, trm gác ca rng, trong thuyn bè ni lin hàng nghìn đo nh đ cht g, chuyên ch g đi mi hướng, bán g gn xa. Mt s nhà báo tr xông xáo ngay tht ưa mo him đã có nhng phóng s kỳ thú nhưng b "kim duyt" vì không ít quan chc cp cao tham li, t biến mình làm tay chân cho bn lâm tc ma qu, t mình biến cht thành lâm tc, làm giàu vô k, coi rng là “t nhiên”, có nghĩa là vô ch.

Có tin không nói rõ ngun cho biết ti khu vc H ln Thác Bà đang có mt d án ODA cc ln nhm xây dng mt cơ s cai nghin cho dân nghin c nước, và mt d án hoành tráng hơn v "hu cai nghin", mt trường dy ngh quy mô hin đi, mt vùng du lch sinh thái hàng đu, do chính Th tướng Nguyn Xuân Phúc ch trương. Đây cũng là mt chìa khóa đ có th gii mã tn gc gác v án này. S có nhiu quan chc vi đng cơ riêng mun m v án này đi, vì nhng l trên.

Tht không hn mà nên, nếu v đi án Formosa - Plastics Hà Tĩnh là tiếng gm ca bin c kêu cu khi đang b cái chết đe da, v đi án Yên Bái là tiếng thét vang đng kêu cu ca núi rng c nước ta. Hi tc và lâm tc đang ngang nhiên hoành hành theo kiu mafia hin đi gia thi cng sn thoái trào, tàn phá tn gc tài nguyên vô tn ca nước ta, làm cuc sng dân ta điêu đng t min sông bin đến khu núi rng.

V án Yên Bái có nguyên nhân gn xa t đó.

Các nhà báo yêu nước, các nhà lut hc, các chiến s dân ch nhân quyn trong các t chc xã hi dân s hãy sát cánh cùng toàn dân lương thin tham gia cuc gii mã và đi phá hai v án siêu nghiêm trng này đ cu nước, cu dân, qua vic cu rng vàng bin bc ca T quc thân yêu.

Bùi Tín