06 mai 2021

Nhục như con cá nục.

Hàn Quốc họ viết hẳn bằng chữ Việt. Nguyễn Phú Trọng nên ghé tới đây một lần cho biết mà ngạo nghễ tự hào.

Nhục như con cá nục.