dimanche 17 juin 2018

Đến người dân chất phác còn hiểu được nguy cơ giặc Tàu. Họ lôi tên Nguyễn Phú Trọng ra để nói thế này đây.


Bài phát biểu tuyệt vời của nữ nông dân Vũ Thị Tiên (Nông Cống, Thanh Hóa)! Lập luận vững vàng, xác đáng. Đúng là hậu duệ của Triệu Trinh Nương!

24H VIỆT NAM