26 août 2019

“KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP”


1.  

Tổ tiên Dân tộc Việt
qua bao ngàn năm trường
luôn coi “giặc Bắc phương”
là “kẻ thù truyền kiếp”.


Nhiều vương triều đế nghiệp
Tần, Mông, Hán, Nguyên, Thanh,
để Tàu Khựa tung hoành
xuống phương Nam xâm lược.


Dù từng bị Bắc thuộc,
bị đô hộ lao lung
Dân Việt vẫn bài Trung
thoát Hán hóa thâm độc.

Quyết bảo tồn dân tộc
giữ đất tổ quê cha,
vì độc lập nước nhà,
hy sinh nhiều xương máu.

2.

Hai Bà Trưng trừ bạo
khởi nghĩa đầu công nguyên
phục hồi được chủ quyền,
của Mê Linh Giao Chỉ.

*
Bảo hộ rồi cai trị.
giặc Đông Ngô bạo tàn.
Bà Triệu vì giang san,
quyết “cởi ách nô lệ”.

Hội Núi Nưa tuyên thệ
”chém cá Kình Biển Đông”
để “giữ gìn non sông”
để “dựng nền độc lập”

*
Quân Nam Hán tràn ngập
chiếm thủ phủ Đại La,
Ngô Quyền vì sơn hà,
giết nghịch thần Công Tiễn.

Tụ hội dân tình nguyện
bày trận sông Bạch Đằng,
giết trăm vạn xâm lăng,
phá cường địch Hoằng Tháo.

Đuổi giặc Tàu hung bạo,
thoát Bắc thuộc nghìn năm,
để dân Việt nước Nam
có được quyền tự chủ.

Tách khỏi loài thái thú.
”Nam quốc, Nam đế cư,”
”định phận tại thiên thư”.
Lời tuyên ngôn độc lập.

Muôn dân dù cao thấp
luôn “ái quốc, trung quân”
cùng Đinh Lê Lý Trần
phát huy nền văn hiến.

3.
Rồi đến cuộc kháng chiến
chống đế quốc thực dân,
bài phong kiến triều thần,
thoát trăm năm Pháp thuộc.

Buộc chia đôi đất nước
theo hiệp định Genève,
Việt Nam thành hai quê.
chờ ngày tổng tuyển cử.

*
Miền Bắc, Việt Nam cũ
thể Dân chủ Cộng hòa,
thời Việt Minh đã qua,
Đảng Lao Động lãnh đạo.

Bỏ Hiến Pháp 46,
loại Chính Phủ Liên minh,
dựa Sô Viết Lê Nin
theo Cộng sản Trung Quốc.

*
Miền Nam, đa sắc tộc,
trưng cầu ý Quốc Gia,
lập Việt Nam Cộng hòa.
theo đa nguyên đa đảng.

Kinh tế đầu tư bản.
Ngoại giao khắp bốn phương.
Mỹ hậu thuẫn chính trường.
Thuyết Cần lao Nhân vị.

*
Miền Bắc đánh Mỹ Ngụy.
Miền Nam chống Bắc Phương.
Đổ biết bao máu xương,
để có ngày Thống Nhất.

Nhưng chỉ liền dải đất.
Lòng dân vẫn ly tan.
Bắc, phấn khởi hân hoan,
Nam, đau buồn phiêu lãng.

4.
Lao Động lên Cộng Sản
đụng giặc “đỏ” Khờ Me,
Trung Quốc lại hăm he
”dạy Việt Nam bài học”.

Xua quân đánh Bản Giốc,
chiếm trọn Ải Nam Quan,
cùng hàng vạn dặm ngàn,
một vùng rộng biên giới.

Mật Ước trong bóng tối
ký “mười sáu chữ vàng”
quân Tàu vẫn nghênh ngang
chiếm Gạc Ma, bãi cạn……..5.
Nay Bắc phương Hậu Hán,
cướp biển rừng biên cương
khống chế cả chính trường
lại thách thức Dân Việt.

2019
Đoàn Thuận