22 novembre 2021

Mỹ loại VN ra khỏi danh sách các nước đang phát triển