18 novembre 2021

NGUYỄN VĂN THỂ - NGUYỄN NGỌC ĐÔNG ....PHÃI CÓ LIÊM SỸ ĐỂ NHANH CHÓNG TỪ CHỨC để MỞ ĐƯỜNG CHO ĐẤT NƯỚC CÓ CƠ HỘI TIẾN LÊN BỀN VỮNG !

NGUYỄN VĂN THỂ

Trần Đình Bá

Cellphone: 0913758555

 " .....Quy định 41 của Bộ Chính trị lần này với những quy định rõ ràng, cụ thể có ý nghĩa rất sâu sắc, đem đến không khí chính trị mới trong toàn Đảng, toàn dân và có thể là một sự mở đường cho thời kỳ chỉnh đốn và đổi mới Đảng một cách mạnh mẽ, chống lại những thói hư tật xấu trong cơ quan công quyền.

Bên Nhật gãy 1 cây cầu thì ông Bộ trưởng Giao thông tự giác từ chức luôn dù cây cầu đó không phải do ông ấy thiết kế, xây dựng. Còn ở mình rất nhiều vụ lớn hơn thế vẫn không thấy ai từ chức.

      Tức là cán bộ phải đủ bản lĩnh chiến thắng bản thân thì mới thực hiện được; còn chưa rèn được những lớp người như thế thì khó có “văn hóa từ chức”.Vì vậy, theo tôi, để Quy định 41 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, tạo nên một “văn hóa từ chức” như nhiều người mong đợi thì cần tạo ra một sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm, nhân cách, đạo đức của một con người thì mới làm được...." 

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/khong-co-liem-si-it-ai-thay-duoc-khuyet-diem-de-coi-ao-tu-quan-792632.html

17 nov. 2021