25 novembre 2021

Hỏi ?

Ta là ai ?

- là anh là em của địch

Địch là ai ?

-là anh em của ta

Cũng là con một nhà

chung nhau thờ mộ tổ

vẫn cùng đội mâm giỗ họ

ở làng quê cùng học một thầy

Rồi một ngày anh em chia tay

Cốt nhục thành thù hận

Cả hai cùng ra trận

Tiếng xung phong nhận ra tiếng người làng .

Giờ đây :

Hai đứa ngồi ngửi khói nhang

Trên ban thờ mẹ khấn !

*

Mẹ ngồi bệt đất đêm đêm

Bát cơm cô quả dòm lên ban thờ

Nhan Nguyen