08 novembre 2021

XIN CHỬI MỘT PHÁT HẠ HỎA .

NGUYỄN XUÂN LỘC

Lại tượng đài ngàn tỉ

Trời ơi! Thuế của dân

Cụ Hồ mà sống lại

Chắc phải bị tâm thần.


.

Thằng chó nào phê duyệt

Những dự án tào lao

Một đời ông giản dị

Biết phô trương lúc nào?

.

Chúng bay học tập Bác

Thì học được thứ gì

Cần kiệm và liêm chính

Sao chúng bay vất đi?

.

Kiếm ăn trên thân xác

Một người đã chết rồi

Lại nhân danh cộng sản

Khốn nạn thế thì thôi!

.

Lâu rồi không muốn chữi

Nghĩ đàn gãy tai trâu

Nhưng làm sao cất được

Cục tức ở trong đầu .

.

Rặt một phường xỏ lá

Lên giọng dạy người ngay

Ông cụ nằm trong đó

Đau lắm bởi chúng mày.

.

Vì tiền làm những chuyện

Hại nước rồi hại dân,

Thương cụ mà như thế

Hơn hại cụ ngàn lần.

*.

NGUYỄN XUÂN LỘC