27 novembre 2021

thơ Đoàn Thuận : TỔNG BÍ THƯ LẨY KIỀU.

*
Trầm ngâm, Ngài Tổng bí thư
lẩy Kiều nhắc chuyện thực hư gian tà.
”Nghĩ mình phương diện quốc gia”,
”Quan trên trông xuống, người ta trông vào”.

Trong phòng hội nghị cấp cao,
Ai người “trông xuống trông vào” Đảng ta ?
Ai quên “phương diện quốc gia”
làm nhục quốc thể “người ta” luận bàn ?

*
Ba Đình như thể ngai vàng.
Bí thư Tứ Trụ cùng hàng “Quan trên”.
Với bao biệt phủ, cung, đền,
”thanh gươm lá chắn”, loa rền “bảo an”.

”Quan trên trông xuống” xóm làng
thấy gì “văn hiến bốn ngàn năm” qua ?
Dân Đen gìn giữ sơn hà.
Thời nay, Con Đỏ Quê Nhà khổ đau.

Thấy gì thân phận Đồng Bào ?
”Tiền phong giai cấp tự hào công nông”.
Buôn người, đẻ mướn, làm công,
”Xuất khẩu lao động” long đong nước ngoài.

Thấy gì biển đảo đất đai ?
”Rừng vàng biển bạc” thuộc tài “nội xâm”.
”Đội đơn khiếu kiện” bao năm.
Dân nghèo khốn khó thăng trầm bể dâu.

”Người ta” khắp chốn địa cầu
”trông vào” “Nhà Nước” thấy đâu “Pháp quyền”.
Chỉ còn tù ngục xích xiềng.
Đọa đày bốc lột Dân Hiền Việt Nam.
*
Vậy,
“Nhục quốc thể” ai làm ?

Thảo Điền, 2021
Đoàn Thuận