18 février 2016

Nguyễn Phú Trọng với trò lữa đảo Dân Chủ Quốc Hội - Tiến Sỹ Nguyễn Quang ANguyễn Phú Trọng với trò lữa đảo Dân Chủ Quốc Hội - Tiến Sỹ Nguyễn Quang A