12 février 2016

Quyền tự ứng cử của công dân phải được tôn trọng

Tiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang ThànhHiến pháp, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đều khẳng định công dân có quyền tự ứng cử theo luật định.
Nhưng trong thực tế tại Việt Nam điều này bị các văn bản dưới luật gây khó khăn, cản trở đặc biệt là quá trình hiệp thương lên danh sách người ứng cử do Mặt trận Tổ quốc đảm nhiệm.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người tuyên bố sẽ ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 đã có cuộc trao đổi với phóng viên Trần Quang Thành về những việc ông đang chuẩn bị cho hồ sơ tự ứng cử như sau: