09 septembre 2017

THANH TRA NHƯ THỂ ÔNG TRỜI

Trương Tuần

Thanh tra như thể ông trời
Thích thì công bố... không thôi làm gì
Ta đây chỉ thích phong bì
Mắc quai cứ hoãn tù tỳ càng no....