20 septembre 2017

Xem Video tiểu thương chợ An Đông biểu tình

Biểu tình chợ An Đông Saigon