dimanche 28 mai 2017

Ý nghĩa Luật Nhân quyền Magnitsky


·         Bùi Tín
Di nh lut sư Sergei Magnitsky.

Cu Tng thng M Barack Obama ký ban hành Lut Nhân Quyn Toàn Cu ngày 23/12/2016, quy đnh nhng k vi phm nhân quyn và tham nhũng ln các nước s b ‘cm ca’, không cho vào M, và tài sn ca h Hoa Kỳ, nếu có, s b đóng băng.
 
Sergei Magnitsky là mt lut sư tiến b Ukraine b chính quyn Nga bt giam, m nng không được cha chy, và chết trong tù sau 358 ngày b giam gi, khi ông mi 37 tui. Ông tiêu biu cho nn nhân ca mt chế đ đc đoán chà đp nhân quyn.

Gn đây, t chc BPSOS – Boat People SOS (y ban Cu người vượt bin) Hoa Kỳ đã ra sc sưu tm danh sách các quan chc ti Vit Nam tham gia đàn áp công dân đòi quyn sng, vi phm nghiêm trng nhân quyn. BPSOS đã lp nên h sơ gm 168 người đ ln lượt chuyn cho Quc hi và B Ngoi giao Hoa Kỳ.

Tuy Tng thng Donald Trump không my mn mà vi nhân quyn, nhưng trong hành pháp và lp pháp Hoa Kỳ vn có nhiu người coi dân ch và nhân quyn là nhng giá tr cơ bn cn bo v và phát huy khp thế gii.

Đến nay, BPSOS đã gi đến B Ngoi giao M 3 bn danh sách các quan chc, nhân viên thuc chính quyn Vit Nam vi phm nhân quyn. Ba danh sách gm các v vic Gia Lai, Đà Nng, và Đng Tháp.

Danh sách mt gm 14 người trong v đàn áp mc sư Nguyn Công Chính và v là bà Trn Th Hng Gia Lai. Các hành vi vi phm bao gm đánh đp tàn bo, tra tn h bng roi, bng đin, bt ht tiêu, bt giam hàng năm không xét x, ri tuyên án mc sư Chính 11 năm tù. Nhng người vi phm gm đi tá Lâu, Giám đc Công An Gia Lai; đi tá Long, Phó Giám đc Công An Gia Lai; Ch tch y ban Nhân dân qun Hoa Lư; Trưởng Công an Xã Hoa Lư; chánh án và các thm phán Tòa án Gia Lai; chánh án Phm Bá Sơn và các thm phán Tòa Phúc thm Gia Lai; trung tá Anh, trưởng tri tù T20 Gia Lai và nhng qun giáo tham gia tra tn tù nhân.

Danh sách hai gm 21 nhân vt tham gia cưỡng chế cướp đt, tra tn, đánh chết người dân (anh Nguyn Thành Năm) Cn Du Đà Nng, phá hoi tang l C Đng Th Tân, 93 tui. Đng đu danh sách này là ông Nguyn Bá Thanh, nguyên Bí thư kiêm Ch Tch Hi Đng Nhân Dân Đà Nng (đã chết). Tiếp theo là ông Trn Văn Minh, Ch tch y ban Nhân dân Đà Nng; Vũ Văn Thương, y ban Nhân dân huyn Cm L; Giám đc S Tài nguyên-Môi trường; Phó Giám đc Công An Đà Nng; Trưởng Công an huyn Cm L; Lê Viết Tân, Tng Giám đc SUN Group; Tân Th Thu Dung, chánh án Tòa án qun Cm l; Nguyn Th Canh, chánh án Tòa Phúc thm…

Danh sách ba gm 19 người trong v đàn áp nhóm Hòa Ho (anh Nguyn Bc Truyn) Lp Vò, tnh Đng Tháp. Đó là thiếu tướng Nguyn Minh Thun, Giám đc Công An Đng Tháp; đi tá Nguyn Thành Long, Trưởng Công An huyn Lp Vò; Phó Công An huyn Lp Vò; thiếu tá Chót, công an xã Long Hưng; Nguyn Thành Thơ, chánh án Tòa án tnh Đng Tháp; Trn Văn Ngc Vui, Vin Kim sát Đng Tháp; Nguyn Hòa Bình, Vin trưởng Vin Kim sát Ti Cao.

Chc chn vài ngày na, trước khi gp Th tướng Vit Nam Nguyn Xuân Phúc, Tng thng Donald Trump s được báo cáo k v phúc trình Nhân quyn Vit Nam 2016 và v ba danh sách theo Lut Magnitsky trên đây.

Tôi đã tng gp anh Nguyn Đình Thng, Tng giám đc BPSOS. Anh rt năng đng, tháo vát, có b dày kinh nghim, hot đng nhm đến hiu qu thiết thc, không tn sc ung công. Anh tht cht được hai mi quan h anh cho là ‘sinh t.’ Mt là gn bó vi các khâu phn ph trách nhân quyn Quc hi, B Ngoi giao M, và Liên hip quc. Hai là liên h cht vi các t chc xã hi dân s trong nước đ thiết lp danh sách 168 quan chc vi phm nhân quyn, lit kê lý lch, hành vi c th, c hình căn cước và hình nh liên quan.

Tht đáng mng cho phong trào dân ch và nhân quyn Vit Nam. Nhng k đc đoán và bn tay sai đàn áp người yêu nước cũng như nhng thm phán x án theo lnh k ác, t nay phi dè dt, n s lut quc tế cũng như n s s căm ghét khinh b ca người dân chung công lý.

Bùi Tín