samedi 16 novembre 2019

Thơ Đoàn Thuận: DÂN VIỆT sau thống nhất.


1.
Nước Nam sau thống nhất,
Dân Việt chuyển nhà đất.
vào ”sở hữu toàn dân”
quyền tư hữu mất dần.

Nhà Nước được độc lập.
Nhà Dân nhiều bất cập.
Người bị buộc di dời,
Người tạm cư cầm hơi.


2.
Giữa thủ đô Hà Nội,
Dân Văn Giang Dương Nội,
Làng kháng chiến Đồng Tâm,
quyết tử chống “nội xâm”.

Nơi phố mang tên Bác,
cướp ngày lê liềm mác,
lừa mị chiếm đất đai.
Dân sống trong u hoài.

Miền Trung Việt, Đà Nẵng,
thương lái Tàu lậu lặn,
cùng quan tham bất lương
khống chế mọi thị trường,

Khắp núi, rừng, biển, đảo,
lũ thái thú giả mạo
khấu đầu trước giặc Tàu.
nhượng địa cho Hán Mao.
Dân chống Tàu xâm lược,
bọn buôn dân bán nước
đàn áp Dân bạo tàn.
Lòng người sầu ly tan.

3

Việt Nam xưa đâu thế

qua bao muôn thế hệ.


Nay, nội xâm ngoại xâm

dìm Dân xuống “bụi lầm”…


Hạnh Thông Tây, 2019
Đoàn Thuận