10 juin 2021

CHUYỆN THAM Ô

Ta chống tham nhũng là “Ta đánh Ta”.
Ta là “nội xâm”, Ta làm quan tòa.
Dao thớt chợ trời, tối cao chứng cứ.
Tham ô quyền lực, “Ta thách thức Ta”.

”Sở hữu toàn dân” trong tay “cướp ngày”.
Độc tài lộng quyền chiếm dụng đất đai,
làm hao sức dân suy đồi văn hóa.
Ta thách thức Ta hay thách thức Ai ?

Thảo Điền, 2021
Đoàn Thuận