16 juin 2021

Thơ Đoàn Thuận: ĐÔI ĐIỀU về QUỐC HỘI

1.
Quốc Hội hay Đảng Hội ?
Nơi đảng viên dẫn đầu,
theo “đảng cử dân bầu”,
để bấm nút lắp ráp:

Cương lĩnh thành Hiến pháp,
Đảng quyền thay Pháp quyền.
Xóa dân chủ đa nguyên
Mị dân một luận điệu.


2.
Dân Biểu hay Đảng biểu ?
Đảng biểu đại diện ai ?
”Nhóm lợi ích” tay sai,
tuyệt đối nghe lời đảng.

Băng “chuyên chính vô sản”,
lập “Sở hữu toàn dân”,
để chiếm hữu toàn phần
tài nguyên của đất nước.

3.
Hiến Pháp hay sách lược:
Độc đảng theo Liên Sô.
Độc tài một “chủ nô”
cùng “bầy đàn” toàn trị.

Dân Việt thành “chốt thí”
vào “kinh tế thị trường”
”có định hướng” lương ương
theo “xã hội chủ nghĩa”.

Thảo Điền, 2021
ĐOÀN THUẬN