12 mai 2015

RỜI BỎPHẠM ĐÌNH TRỌNG
  
Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đang trầm luân, đau đớn, đang lầm than, khốn cùng. Vì thế mà:


Đảng viên rời bỏ đảng
Nhà văn rời bỏ hội
Quyền làm chủ đất nước rời bỏ người dân
Người dân rời bỏ nước
Báo chí rời bỏ sự thật
Đạo đức rời bỏ con người
Lương tâm, trách nhiệm rời bỏ quan chức
Tử tế rời bỏ chính quyền
Y đức rời bỏ thầy thuốc
. . .


Không chỉ những điều tốt đẹp đang rời bỏ xã hội ta mà cả những điều thông thường, đương nhiên, tất yếu phải có ở một xã hội bình thường, lành mạnh cũng rời bỏ chúng ta như pháp đình phải là nơi ngự trị của công lí nhưng xã hội Việt Nam hôm nay, công lí đã rời bỏ pháp đình. Vì thế sự rời bỏ bất thường này còn nhiều lắm. Xin các anh chị đang đau đáu với vận nước chỉ tiếp ra sự rời bỏ đau buồn đang diễn ra trên đất nước Việt Nam trong kiếp trầm luân đau đón này để càng thấy trách nhiệm của chúng ta.