28 mars 2020

“Tập trung dân chủ” và “Dân chủ tập trung”


Thiện Tùng

27/3/2020    Định nghĩa ngắn gọn nhưng không sai: “Cách mạng là thay cũ đổi mới, cái mới phải tiến bộ hơn cái cũ” – dẫm chân tại chỗ hay vừa lòng với hiện tại đã là phản Cách mạng.    Chúng ta thường nghe câu “có áp bức, có đấu tranh”. Đấu tranh để sinh tồn đó là bản năng của các loài động vật nói chung, con người nói riêng.


     Áp bức, bất công là bản chất của thể chế chính trị Độc tài Phong kiến và Độc tài Phe đảng chính trị. Muốn xóa được áp bức bất công, không còn con đường nào khác, phải đấu tranh  lên án, tiến tới xóa cho kỳ được thể chế chính trị Độc tài dầu chúng núp dưới bất cứ hình thức nào, thay vào đó bằng thể chế chính trị “Dân chủ Đa nguyên, Nhà nước Pháp quyền”. Đó là đấu tranh chính trị.    Có câu “Nguyên tắc Việt Minh làm thinh là đồng ý”. Từ lâu người ta từng nói “Đảng CSVN là Đảng Độc tài toàn trị”, Không hề nghe/thấy một ai cãi lại, vậy là đúng rồi? Hơn nữa, Hiến Pháp 2013 đã ghi: “Đảng CSVN lãnh đạo Nhà nước và Xã hội trực tiếp, toàn diện tuyệt đối”, và trên các cổng vào vào quan trường gần như đều có treo câu khẩu hiệu: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!”- có nghĩa Đảng lãnh đạo không thời hạn?.

    Có người nói “Tôi không tham gia hoặc tôi không quan âm đến Chính trị”. Đúng là ngóc – xin lỗi, vì tôi không thể kềm chế sự bực bội khi nghe bất cứ ai nói như thế.

 
Ngày 19/3/2020, Bộ Chính trị Đảng CSVN họp bàn về Nhân sự và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 vào năm tới-      Chính trị là thống soái. Thể chế chính quyết định sự hưng vong … của đất nước, dân tộc.  Dầu có “xào nấu” tới đâu, chung quy vẫn không thoát thỏi 2 thể thức: “Độc tài”  và “Dân chủ.  Thể chế chính trị  Độc tài theo kiểu Vua chúa hay Đảng phái  đã lỗi thời, bị nhân loại chán chê bởi nó đặt lợi ích “cục bộ” trên hết. Theo khuynh hướng thời đại, người ta chuộng thể chế chính trị “Dân chủ”, vì nó đặt lợi ích “cộng đồng” lên trên hết. Chỉ có nó mới đảm bảo thực hiện Dân chủ đa nguyên, tôn trọng nhân quyền, dân quyền và dân chủ.  Độc tài và Dân chủ áp dụng hình thức quản lý xã hội trái ngược nhau. Không phải chơi chữ đâu, tôi muốn nói sự khác nhau về “tập trung dân chủ” và “dân chủ tập trung”:- “Tập trung dân chủ”: Hễ thể chế chính trị Độc tài thì áp dụng “tập trung dân chủ” theo hướng từ trên xuống, từ trong Đảng ra, bắt nguồn từ bộ máy không chính danh (không do dân cử), hình thành một thể chế chính trị “Độc tài Nhứt nguyên”, vì lợi ích “cục bộ” của một Phe đảng. Từ đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật đến nhân sự đều do trên xây dựng, cơ cấu, cấp dưới chỉ có trách nhiệm thi hành, ai cưỡng lại là bất tuân thượng lịnh, “trảm”. Giới cầm quyền trở thành thế lực cai trị, chỉ có cấp trên của họ mới có quyền truất phế, bãi miễn họ, còn cấp cao, nhứt là “lãnh chúa”, dường như không ai được quyền đụng đến dầu cọng chân lông chân của họ?!. - “Dân chủ tập trung: Hể thể chế chính trị Dân chủ theo hướng từ dưới lên, từ Dân ra, là bộ máy cầm quyền chính danh (do dân cử ra), sẽ hình thành thể chế chính trị Dân chủ Đa nguyên, Nhà nước Pháp quyền, vì lợi ích “toàn bộ” (cộng đồng), thật sự của dân, vì dân, do dân. Từ đường lối, chủ trương, chính sách, luật pháp đến nhân sự đều từ nhân mà ra rồi trở về với nhân dân. Giới cầm quyền chỉ là những người làm thuê   do dân chọn, làm theo từng nhiệm kỳ, dân có quyền truất phế, bãi miễn khi có hành động sai trái hoặc không làm tròn nhiệm vụ được giao.    Dịch virus Vũ Hán và Dịch hạn mặn đang nóng như lửa cháy mày, thế mà Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước nguyễn Phú Trọng gần như dành hết thời gian, tâm trí cho những cuộc họp cấp cao bàn việc cơ cấu nhân sựvăn kiện Đại hội Đảng CSVN lần thứ 13. Chứng tỏ, Đảng CSVN quyết không thay đổi thể chế chính trị Độc tài Đảng trị”, tiếp tục áp dụng mô hình “Tập trung Dân chủ” – từ trên xuống, từ trong Đảng ra.     Riết thành thói quen, cứ hễ sắp đến kỳ Đại hội Đảng cầm quyền, người ta, nhứt là đảng viên lão thành đoán già đoán non “đít ai, nghế nào”. Biết tôi là con sâu thời sự, không ít vị khi gặp tôi nôn nao hỏi: “Theo anh nhắm coi Đại hội Đảng sắp tới xếp ghế đẳng như thế nào”? . Tôi trả lời: “Mở còn không thấy…, chuyện đó thuộc bí mật quốc gia. Có điều không phải aithể chế chính trị nào. -/-