29 mars 2020

Sao lại ác với dân thế này ! Hỏa táng bệnh nhân nặng nhiễm Virus Vũ Hán khi chưa tử vong

Hỏa táng bệnh nhân nặng nhiễm Virus Vũ Hán khi chưa tử vong.

Khi bị phản đối, Sở Tài Nguyên và Môi trường chỉ rút lại văn bản chứ không rút lại tội ác !